Kaavoituskatsaus 2016 sekä kaavoitusohjelma vuosille 2017-2020

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Aluksi muutamia yleisiä huomioita käsillä olevasta asiakirjasta. Monta asiaa on nykyaikaistettu ja tehty uudella tavalla: norminpurkua ja digitalisaatiota, se on oikea suunta. Kahden sijasta yksi dokumentti, suunnittelujakso katsottu pidemmälle eteenpäin ja hyödynnetty sähköisiä toimintatapoja, joiden seurauksena on saatu tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa asemakaavojen piilovarannosta.

Selkeistä taulukoista on helppo tarkistaa asemakaavoituksen käynnistämissopimukset ja maankäyttösopimukset sekä kaavatöiden aikataulutus, joka minimoi tyhjäkäynnin mahdollisuuden. Viime kokouksessa päätimme vahvistaa kaavoituksen resursseja lisähenkilöstöllä, joten tulevien vuosien kaavoitusasiat ovat menossa hyvään suuntaan. Kiitos ohjelman laatijoille ja Matti Hultille myös Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta toivotamme lokoisia eläkepäiviä.

Vaikka kaavoitusohjelman esitystapa on looginen ja helposti luettava, sisällöt tulevat varmasti keskusteluttamaan. Koko kunnan yleiskaavatyön käynnistäminen on paikallaan, onhan Vihti yksi harvoja Uudenmaan kuntia, joissa ei ole voimassaolevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Ensi vuoden tavoite on saada työ alulle ja päättää sisältötavoitteista, työtavoista ja aikataulusta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Vilkasta keskustelua ja ajatuksenvaihtoa on sitten syytä käydäkin perusteellisesti. Yleiskaavan valmistuttua on luotu linjaukset monista kiperistä kysymyksistä, jotka tällä hetkellä aiheuttavat voimakkaitakin reaktioita. Maankäytön päälinjaukset selkiytyvät kun taajamat, kylät, työpaikka-alueet, liikennealueet, maa- ja metsätalousalueet, virkistysalueet ja suojelutarpeet osoitetaan yleiskaavalla. Näillä kaikilla on valtava merkitys tulevaisuuden Vihdin kehityksen kannalta ja Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää tärkeänä mahdollisimman laajan ja kuntalaisia osallistavan keskustelun käymistä asiasta tulevien vuosien aikana eri foorumeilla.

Ensi vuoden osalta ryhmämme pitää kaavatöiden priorisointia hyvänä. Eli painotetaan työpaikka-alueita ja taajamarakennetta täydentäviä kaavoja. Tähänkin asti on elinkeinotonttitarjontaan panostamiseen pyritty ja tätä työtä on järjestelmällisesti jatkettava. Uusi työkalu tätä tukemaan on vuoden loppuun mennessä valmistuvaksi luvattu työpaikka-alue selvitys. Maapoliittisen ohjelman päivitys on tarpeen maanhankinnan eri vaihtoehtojen selkiyttämiseksi.

Vaikka iso osa kaavoittajien työajasta kuluu Nummelan alueen kaava-asioissa, mm. tärkeän Nummelan osayleiskaavan laatimisessa, panostuksia on koko kunnan alueelle. Ohjelmasta löytyy kirkonkylä, Ojakkala, Otalampi, Tervalampi, Vihtijärvi, Jokikunta ja mainintoina myös Moksi, Palojärvi ja Irjalansaari. Selvitystöistä työn alle tuleva kevyen liikenteen yhteysmahdollisuus Huhmarista Nummelan kautta Vihdin kirkonkylälle on kuntalaisten pitkään toivoma asia ja hienoa että se etenee. Sama koskee valtatie 25 liittymien tilannetta, vuosia vireillä ollut ja toivottu uudistaminen myöskin.

Vilkasta arvokeskustelua kaavaohjelmassa toivotaan erityisesti Nummelan osalta ja nostetaan esiin kysymys mitä tehdään lentokentälle. Ryhmässämme ideoitiin voisiko Nummelan lentokentällä toimia kunnan vuokraamana aurinkovoimala-alue? Olisi ilmastoteko ja silti jäisi tilaa vielä virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan. Vihdissä risteää useita isoja teitä. Uusi energia tuottaa sähköautojen lataamisasemien tarpeen. Annammeko autojen mennä ohi? Meillä olisi mainio tilaisuus lähteä kehittämään esimerkiksi sähkökäyttöisiin kimppakuljetuksiin perustuvia liityntäpysäköintiyhteyksiä, joissa voisi sijaita vaikkapa aurinkoenergiaan perustuvia latauspalveluita. Kaavoituskysymys tämäkin.

Näillä lennokkailla mietteillä Kokoomus hyväksyy laaditun kaavoituskatsauksen vuodelle 2016 ja kaavoitusohjelman vuosille 2017-2020.

Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tiina Noro, pj.

Comments are closed.