KIITOS LUOTTAMUKSESTA!

Kokoomus sai upean vaalivoiton niin valtakunnallisesti kuin Vihdissäkin. Paikkamäärämme valtuustossa kasvoi kymmenestä kahteentoista ja kannatusprosentti oli 26,3%. Hieno suoritus, jonka takana oli pitkäjänteinen aiempi valtuustotyö, erinomainen ehdokasasettelu, monella foorumilla toteutettu aktiivinen kampanjointi ja vaalityö. Kiitos jokaiselle mukana olleelle, erityisesti tukiryhmäläisilleni kovasta jalkatyöstä, ja ennenkaikkea 256 äänestäjälleni, jotka luotitte minuun ja Kokoomukseen. Neljänneksi eniten ääniä Vihdissä ja naisista ykköspaikka, kiitos! Työ vauraan, vaikuttavan ja viihtyisän Vihdin puolesta jatkuu nyt viidennen kauden.

Uusi valtuustokausi alkaa 1.8. ja ensimmäinen kokous on 9.8. Silloin valitaan henkilöt eri luottamustehtäviin. Luottamuspaikkaneuvottelut käynnistyvät samantien ja jatkuvat pitkin kesää. Seuraavalla valtuustokaudella on odotettavissa historiallisia muutoksia mm. sote-uudistuksen vuoksi. Kunnille tulee uusia tehtäviä ja veroprosentista leikataan yli puolet. Vihdille nämä Marinin hallituksen läpiajamat muutokset tuovat vaikeuksia mm. talouden suhteen. Kokoomuslaiselle politiikalle on nyt todellakin tilausta ja sen äänestäjäkin viestittivät valinnoillaan. Pyrin olemaan luottamuksenne arvoinen ja yhdessä valtuustoryhmän kanssa olemme vahvasti Vihdin puolella!

Ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 1.6.2021

Vihdin kunnanvaltuusto 1.6.2021

Listan asia numero 31

Terveydenhuoltolain 12 §:n mukainen raportti kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista vuonna 2020

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut kuulijat

Hyvinvointiraporttiin 2020 liittyy aineistoa 155 sivun verran ja sen laadintaan on osallistunut 27 henkilöä kunnasta ja Karviaisesta. Sen lisäksi toimenpiteitä toteuttamassa on ollut henkilöstö kokonaisuudessaan ja toimenpiteet on kohdennettu kaikkiin vihtiläisiin. Laaja kokonaisuus siis kaiken kaikkiaan ja siitä kiitos kaikille osallisille.

Tänään on jo kuultu puheita näistä samoista asioista mutta lyhyet kommentit kuitenkin.

Koronapandemian vaikutus näkyy joka osa-alueella. Hyvinvointiraportissa kuvattuja toimintoja on paikoin supistettu, osa jäänyt toteutumatta ja on jouduttu siirtämään resursseja pandemian hoitoon. Toisaalta on löydetty uusia tapoja tehdä asioita, otettu digiloikkaa ja suoriuduttu monelta osin hyvin. Siinä on ollut eduksi Vihdin lähtökohtaisesti hyvä lähtötilanne: nuori ja terve väestö maantieteellisesti hyvällä sijainnilla valoisien tulevaisuudennäkymien siivittämänä. Raportista jää  yleisvaikutelma, että päättyvän valtuustokauden osalta voitaneen olla tyytyväisiä siihen, miten olemme kuntalaisten palvelut pystyneet järjestämään ja hyvinvointia edistämään.

Toivomme kuitenkin, että jatkossa laajasta  hyvinvointiraportista nostettaisiin selvemmin esiin muutama keskeinen erityistä huomiota vaativa ajankohtainen painopiste. Omassa ryhmässä haluttiin kiinnittää huomiota kolmeen seikkaan, jotka ovat nousseet esiin keskusteluissa kuntalaisten kanssa.  Niitä ovat päihdeongelmat, ikäihmisten asumispalvelut ja sote-uudistuksen tuomat muutokset.

Erityisesti nuorison ja nuorten aikuisten päihdeongelmat näyttävät lisääntyneen selvästi. Toisella asteella huumeiden kokeilu on lisääntynyt, samoin rikosten määrä. Toimenpidetaulukossa listatut asiat, toteutettu päihdekasvatus ja kaksi vanhempainiltaa, sekä työikäisille parhaillaan valmisteltava päihde-ja mielenterveysstrategia, kuulostavat suunnitelmilta, konkretiaa ei ole avattu. Sitä toivottavasti kuitenkin on eli tekoja.

Ikäihmisten palveluasumisen puutteista tulee paljon kuntalaispalautetta. Viive asumispaikan saamisessa on kasvanut lähes kahteen kuukauteen. Kasvava ikäihmisten määrä vaatii tähän asiaan paneutumista pikaisesti.

Uudet hyvinvointialueet näillä näkymin aloittavat toimintansa uuden valtuuston toimikaudella vuoden 2023 alussa. Ryhmäämme mietityttää miten jatkossa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen resurssit riittävät. Vihdin 20,5 veroprosentista lähtee 13,26 % , joka on enemmän kuin mitä nyt käytämme sote-menoihin. Kunnalle jääviin tehtäviin siis jää nykyistä vähemmän veroeuroja tämänhetkisten laskelmien perusteella. Aktiivisempi yhteistyö yritysten, yhdistysten ja  kolmannen sektorin  kanssa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut on nostettava paremmin esiin hyvinvointia edistämään. Siinä tehtäväkenttää uudelle Hyvinvointilautakunnalle, joka näistä asioista jatkossa huolehtii.

Näillä mietteillä Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä toteaa raportin tietoon saaduksi.

Tiina Noro, varapuheenjohtaja

Mielipidekirjoitus julkaistu Luoteis-Uusimaa-lehdessä 15.4.2021

SOTE-uudistuksessa vihtiläiset eivät ole voittajia

Jarmo Aalto peräänkuulutti puolueiden ja ehdokkaiden näkemyksiä sote-uudistuksen vaikutuksista Vihtiin (L-U 8.4.2021). Toisin kuin kirjoituksessa arvellaan, asia on ollut esillä.  Vihdin kunnanvaltuusto antoi lausunnon uudistuksesta 21.9.2020. On selvää että sosiaali- ja terveyspalveluita on uudistettava. Väestö ikääntyy ja palveluiden tarve kasvaa, samoin kustannukset. Kokoomus on kritisoinut hallituksen kaavailemaa keskusjohtoista maakuntamallia, joka muodostaa uuden alueellisen tulonsiirtoautomaatin, kiristää verotusta ja vie palvelut kauemmas ihmisestä.

Päätösvalta siirtyisi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Aluevaltuustolle, johon valitaan 79 edustajaa. Lähtökohtaisesti kaikki ovat hyvinvointialueen valtuutettuja, eivät yksittäisten kuntien edustajia.  Huolen päätösvallan etääntymisestä Kokoomuksen valtuustoryhmä toi esiin lausunnon käsittelyn yhteydessä. Tosiasiallisesti iso osa päätösvallasta siirtyy valtiolle, joka päättää rahoituksesta. Kunnilta leikataan 13,26% veroprosentista. Monimutkaisten laskukaavojen mukaan kyllä kompensaatiotakin on luvattu mutta Vihdin kaltaisten, väestöltään keskimääräistä nuoremman ja terveemmän väestön kuntien kohdalla rahoituksen taso tulee olemaan nykyistä matalampi. Vuodesta 2026 alkaen on kaavailtu hyvinvointialueille verotusoikeutta mikä todennäköisesti johtaa kokonaisveroasteen nousuun.

Erilaisten sote-mallien valmistelu ja sitten kaatuminen on osasyy sille, että kunnat eivät ole investoineet uusiin sote-kiinteistöihin, sillä hyvinvointialue sitoutuu vuokraamaan toimitilat kunnilta vain 3+1 vuodeksi.  Vihdissäkin tarve uudelle hyvinvointikeskukselle olisi, mutta on nähty riski siinä, että rakennus jäisi kunnan käsiin. Meillähän on jo yksi tarpeeton sote-kiinteistö kulueränä kiinteistömassassamme.  

Hallituksen esityksessä useat kirjaukset rajoittavat muiden kuin julkisten palvelutuottajien hyödyntämistä ja vaikeuttavat palveluiden tarkoituksenmukaista järjestämistä. Yksityinen sote-ala työllistää yli 130 000 ihmistä ja Suomessa toimii peräti 10 000 sote-järjestöä edistämässä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Onko näiden yritysten ja järjestöjen potentiaali varaa jättää käyttämättä?  Tapaukset, joissa palvelu asiakkaan näkökulmasta huononee, tulevat väistämättä lisääntymään kun hallituksen mallissa palveluiden tuottaminen halutaan keskittää julkisiin käsiin.  Hoitoon pääsyn estymistä tai viivästymistä on vaarassa aiheutua siksikin, että erikoissairaanhoitoon vaadittaisiin aina ns. virkalääkärin lähete. Miten on ajateltu resurssien riittävän kaikkien lähetteiden tarkastamiseen?  Tällainen juridisointi ei lisää alan houkuttelevuutta, kun terveydenhuollon ammattilaiset haluavat hoitaa ihmisiä, ei hallintoa.

Uudistus ei siis ole ihmis- ja potilaslähtöinen vaan hallintokeskeinen. Rahoitusmalli on kestämätön ja uudistuksen kuntavaikutukset olisivat rajuja. Tavoite terveyserojen kapenemisesta ei toteudu vaan erot ennemminkin lisääntyvät kun ne joilla on mahdollisuus, siirtyvät täysin yksityisten palvelujen ja erilaisilla vakuutuksilla hankittavien palvelujen piiriin.  Kokoomuksen vaihtoehto palveluiden kehittämiseksi on jatkaa monilla alueilla jo toteutettuja paikallisen tason sote-uudistuksia, jotka lähtevät ihmisten ja alueiden tarpeista ilman uusia hallinnon tasoja ja maakuntaveroa.

Tiina Noro, kok

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja, kuntavaaliehdokas

Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 29.3.2021

Vihdin kunnanvaltuusto 29.3.2021

Listan asia no.12

Vuoden 2021 talousarvion investointiosan muutos maanhankinnan osalta

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä pitää erittäin myönteisenä kehityksenä maanhankinnan aktivoitumista. Erityisesti uusia ja kipeästi tarvitsemiamme työpaikka-alueita kunta ei ole vuosiin pystynyt avaamaan.  Milloin on ollut kantona kaskessa ELY, milloin maanomistajien nihkeys sille, että suunnittelemamme hankkeet eivät ole edistyneet. Taitaa olla Koivissillassa, josta viimeksi on pystytty työpaikkatontteja tarjoamaan, siitäkin jo vuosia ja kauppakin on käynyt kovin kitsaasti.

 Kiitokset viranhaltijoille, jotka ovat aktiivisesti hakeneet mahdollisuuksia ja käyneet neuvotteluja maanomistajien kanssa niin maakauppojen kuin maanvaihtojenkin suhteen. Etelä-Nummelan työpaikka-alue on rakentumassa maan parhaille pelipaikoille ja uskon, että niin kunnanjohtajan kuin elinvoimajohtajan ja elinkeinopäällikön puhelimissa on jo tallennettuna numeroita, joista toimijoita uusille alueille houkutellaan. Nuuksion läntisen portin toteutuminen toivottavasti etenee vauhdilla.

Seuraavassa pykälässä on iso päätös tehtävänä kun ratkaisemme Vihdin kunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeän investoinnin kohtalon eli päätämme Etelä-Nummelan koulukeskuksen rakentamisesta. Sen uskomme kääntävän kunnan muuttovoiton vahvasti nousuun ja uusille asukkaille tarvitaan koteja.  Siihenkin varaudumme maanhankinnalla. Eteläiseen Nummelaan kasvua ohjaa hyväksytyn MAL-sopimuksen kirjaus, jonka mukaan kuntien tulee sijoittaa uudesta asuntokaavoituksesta vähintään 90% MAL2019–suunnitelmassa esitetyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. MAL2019-suunnitelman mukaisiin ensisijaisiin maankäytön kehittämisvyöhykkeisiin lukeutuu Vihdissä ainoastaan Nummelan keskusta ja taajaman eteläosat.

Ryhmämme linjan mukaista politiikkaa on tarkan talouden vaaliminen ja siinä mielessä lisätalousarvioesitykset eivät yleensä innosta. Tällä kertaa kuitenkin näemme hyvin positiivisena sen, että lisää euroja tarvitaan nimenomaan tulevaisuuden investointeihin ja kasvuun ja niinpä ryhmämme varauksetta kannattaa kunnanhallituksen esitystä.

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä

Tiina Noro, varapj

VAALIKEVÄT 2021​

Pohdin pitkään ja vakavasti, lähteäkö vielä ehdolle neljän valtuustokauden ja kuudentoista vuoden jälkeen. Minusta on viimeisten kolmen vuoden aikana tullut isoäiti kolmelle ihanalle pienokaiselle ja haluan löytää aikaa heille ja heidän perheilleen. On ollut ajanjaksoja, jolloin olen tuntenut turhautumista kuntapolitiikan junnaamiseen ja samojen asioiden ympärillä vatvomiseen. Vastapainoksi on toki ollut paljon uutta ja innostavaa, myönteistä kehitystä kunnassamme.

Tuleva valtuustokausi tulee olemaan mielenkiintoinen, jos sote-uudistus vie kuntien tehtävistä ja rahoista leijonanosan. Myös Vihdin kunnan luottamuselinorganisaatiota ollaan järjestämässä uudella tavalla tavoitteena elinvoiman vahvistaminen.

Nämä kaikki seikat yhdessä sen kanssa, että olen voinut hieman vähentää vastaanottoaikoja hammaslääkärin työssäni, vaikuttivat harkintaani ja päätökseeni vielä kerran lähteä hakemaan valtakirjaa äänestäjiltä kuntavaaleissa 13.6.2021.

Olen erittäin ilahtunut huomatessani, että iso joukko uusia, innokkaita, osaavia ja ajattelevia henkilöitä niin Kokoomuksen kuin muidenkin puolueiden listoilla on hakeutumassa mukaan yhteisten asioiden hoitoon. Tuoreita ajatuksia ja monipuolisia näkemyksiä kaivataan, jotta Vihdin ja vihtiläisten asiat jatkossakin tulevat hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Samalla on myös tärkeää, että kunnanvaltuustossa on uusien, ensimmäistä kertaa valittujen valtuutettujen lisäksi kokeneempia konkareita. Vaikuttaminen on tehokkaampaa, kun valtuustoryhmässä on tietoa siitä, miten lähimpänä pintaa olevat karikot voi välttää. Päätöksentekohan ei vaalien jälkeen ala nollasta vaan monilla keskeneräisillä asioilla voi olla vuosien historia takana. Siksi on tarpeellista, että joku muistaa miten asiat ovat edenneet. Kokemusta siis on ja intoa vielä riittää – siksi olen ehdolla viidennelle kaudelle.

Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 15.2.2021

Vihdin kunnanvaltuusto 15.2.2021

Listan asia no. 3

Järjestöstrategia

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut kuulijat

Tunnettu poliitikkojen lausuma siitä, että olen saanut kuntalaispalautetta asiasta, hymähdellen usein tulkitaan niin että eräs kuntalainen kerran ohimennen mainitsi asiasta. Nyt kuitenkin on alkuvuonna ollut asioita, joiden tiimoilta todellisesti on tullut kuntalaispalautetta, ei satoja mutta kymmeniä, niin kasvotusten, sähköpostilla, puhelimitse kuin sosiaalisen mediankin kautta. Kysymykset, kiukku, tiedon puute ja turhautuminen kunnan toimintaan on koskenut latuverkoston hoitoa ja hieman vähemmässä määrin Evakkomuseon tulevaisuutta. Kuka on päättänyt? Miksi ei ole sovittu asioista ajoissa? Miksi ei vastata kyselyihin? Kuka on vastuuhenkilö? Miksi ei tiedoteta? Miksi on tiedotettu ennen asianomaisten kanssa neuvottelua eli menty aivan perä edellä puuhun?

Näitä keskusteluja  käytiin viikoittain ja onneksi on saatu sopimukset ja sitä kautta hiihtoladut eri puolilla kuntaa kuntoon kun raskaan ja harmaan koronavuoden jälkeen saimme upean lumisen ja valoisan talven mahdollistamaan muuten niin rajusti rajoitettuja liikuntaharrastuksia.

Evakkomuseon osalta neuvottelut  on myös saatu päätökseen, juuri tänään. Näyttely pysyy jatkossakin Vihdin museon yhteydessä.  Vihdin historian kannalta olennaisen karjalaistaustaisen väestön historiaa esitellään päivitetyssä muodossa uudistettujen sopimusehtojen mukaisella tavalla.

Kiitokset tässä kohtaa molempia  asioita edistäneille tahoille, vaikeuksien kautta voittoon.

Jotta jatkossa kunnan ja järjestöjen yhteistyö olisi linjakkaampaa, paremmin ennakoitavaa ja suunnitelmallista, nyt hyväksyttävänä oleva järjestöstrategia tarjoaa selkeät tavoitteet yhteistoiminnalle. Vihdin yhdistys- ja vapaa-ajan toimijoiden kenttä on laaja, yli 400 eri yhdistystä, joiden vaikutuspiirissä on yli 15.000  osallistujaa, luku joka vastaa yli puolikasta kunnan väkiluvusta, toki luvussa on paljon samoja henkilöitä eri yhdistyksissä.

Yhdistysten kirjo on hyvin laaja ja siksi toiveet ja tarpeetkin ovat erilaisia: monille taloudellinen avustus on tärkein tukimuoto toiminnalle, monille kunnan tarjoamat tilat ja osalle henkinen tuki ja tunnustus. Rahaa tuskin koskaan on liikaa jaossa ja sen määrittelee vuosittain valtuusto talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kunnan tilavuokrat ovat puhuttaneet säännöllisesti. Palautteissa on nostettu hienosti esiin miten kunnan olisi järkevää hyödyntää laajaa yhdistyskenttää harrastusmahdollisuuksineen Vihdin kuntamarkkinoinnissa.  En nyt toista tässä niitä monia hyviä kirjauksia, joita asiakirjassa on lueteltu enkä yhdistysten palautteissa olleita hyviä kehitysehdotuksia, koska ne ovat kaikkein avoimesti luettavissa ja tutustuttavissa. 

Tulevalla valtuustokaudella hyvinvoinnin edistäminen korostuu jos suunnitteilla oleva sote-uudistus  vie sosiaali- ja terveyspalvelut pois kunnan tehtäväkentästä. Tuohon hyvinvoinnin edistämistyöhön tällä asiakirjalla luodaan toimintaedellytyksiä. Pian jo vuoden verran jatkunut poikkeustilanne koronapandemian johdosta on vienyt monia yhdistyksiä ahdinkoon niin jäsenmäärän laskun kuin talouden romahtamisen suhteen. Kun nyt rokotusten ansiosta valoa on tunnelin päässä näkyvissä, on hyvä että meillä on kirjattu tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tulosten mittaaminen yhdistys-, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kentän saamiseksi jälleen nousuun ja ihmiset mukaan toimintaan. Toki pelkkä paperi ei siihen riitä vaan tarvitaan meitä kaikkia jalkauttamaan toiminta käytäntöön ja palauttamaan aktiivisten ihmisten Vihti entistä monipuolisemmaksi mahdollistajaksi kunnan ja järjestökentän rakentavalla yhteistyöllä.

Näillä toivotuksilla Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä hyväksyy kunnanhallituksen esityksen järjestöstrategiaksi.

Tiina Noro

Kokoomuksen valtuustoryhmän vpj

Vuoden vaihtuessa

Vuosi 2020 on ollut erilainen meille kaikille. Työssäni ei kertaakaan niiden 36 vuoden aikana, jonka olen ollut ammatinharjoittajana, ole koskaan aiemmin ollut tilannetta että 95% ajanvarauksista peruuntuu yhdessä päivässä kuten tapahtui maaliskuun puolivälissä kun koronarajoitukset tulivat voimaan. Tilanne tasaantui loppukeväästä ja syksyllä onkin ollut töitä paljon. On opittu toimimaan uudessa tilanteessa ja purettu keväältä siirtynyttä hoitoruuhkaa. Suun terveydenhuoltoon on turvallista tulla kaikissa olosuhteissa, varotoimista huolehditaan.

Kuntapolitiikassa vuosi on ollut monivaiheinen. Keväällä opeteltiin kokoustamaan etänä ja uskon, että se jää ainakin osittain käytännöksi myös jatkossa, mielestäni se on sujunut pääosin oikein hyvin.

Talousarvion 2021 valmistelu oli monien pitkien kokousten ja neuvotteluiden tulos. Olen tyytyväinen, että veroprosentteja ei nostettu ja että mm. Etelä-Nummelan koulukeskuksen suunittelu etenee. Eteenpäin nytkähti monien vaiheiden jälkeen mm. Tunnin junan hankeyhtiö ja Tervalammelle suunniteltu Nuuksion läntisen portin saaminen maanomistusolojen järjestymisellä vaihtokaupalla. Kaavoitusohjelmassa on uusia kipeästi kaivattuja elinkeinoalueiden kaavoja priorisoitu mm. Hiidenlaakson alueelle ja uusia asukkaita pyritään houkuttelemaan monipuolisella tonttitarjonnalla. Kunnan talous on heilahdellut pitkin vuotta miljoonien miinuksesta plussalle. On saatu koronatukea ja harkinnanvaraista valtionapua ja toisaalta mm. Karviaisessa on oman toiminnan kulukuri pitänyt hyvin.

Näistä asetelmista siis lähtee vuosi 2021. Kevättä tulee vauhdittamaan 18.4.2021 pidettävät kuntavaalit. Miten korona-aikana kampanjointi saadaan viedyksi läpi, siinä tarvitaan uutta ajattelua ja uusia keinoja. Kokoomuksessa suunnitelmia on jo valmiina ja kampanjointi aloitettu mm. marraskuussa joka kotiin jaetun Sinituuli-lehden muodossa. Ehdokkaita listalle mahtuu vielä, toivottavasti uusia innokkaita vaikuttajia saadaan joukkoon mukaan jo ilmoittautuneiden lisäksi. Oma ratkaisuni ehdolle lähdöstä on vielä harkinnassa.

Päivitystä

Sivustoni on ollut hiljaiselossa vuoden kierron yli. Ei tarkoita etteikö olisi tapahtunut mitään. Kuntapolitiikkaa on tehty mutta ei ihan tavanomaisesti. Niin töissä kuin kokoustamisessakin on sopeuduttu uusiin Covid-19- koronaviruspandemian aiheuttamiin olosuhteisiin. Kaikenlaisia turvatoimia on otettu käyttöön ja on voimassa. Kokoukset on pidetty kevättalvella levinneen koronan vuoksi pääosin etänä kotoa käsin osallistumalla.

Kovia päätöksiä on edessä nyt syksyllä kun talousarviosta päätetään. Jo valmiiksi heikkoon kunnan taloustilanteeseen lisäkuluja tulee koronasta mm. verotulokertymän aleneman vuoksi ja sote-menojen kasvun johdosta. Neuvottelut poliittisten ryhmien kesken ovat käynnissä ja toivotaan, että saadaan yhteinen näkemys. Veronkorotukset eivät ole ratkaisu. Palveluverkon ja palveluiden sekä investointien kriittinen tarkastelu on välttämätöntä, samoin henkilöstökulujen hillintä. Tiivis politiikan syksy on siis tiedossa.

Ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 21.9.2020 Sote-lausunto

Vihdin kunnanvaltuusto 21.9.2020

Listan asia no. 3

Vihdin kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut läsnäolijat

Vihdin kunnan lausunnon valmistelijoiden johtoajatus on ollut lausua siten, että se edistää sote-uudistuksen saamista  lopultakin maaliin vuosikausien vatvomisen jälkeen. Sinänsä kannatettavaa että päästäisiin eteenpäin kun paine väestön ikääntymisestä ja yleisesti sote-kustannusten noususta kasvaa jatkuvasti. Lisänä vielä koronapandemian tuomat kustannusvaikutukset. Kuitenkin uudistusta hinnalla millä hyvänsä ei pidä hyväksyä.

Ensimmäiseen kysymykseen terveyserojen kaventamisesta on hyvin huomioitu rahoituksen kymmenien miljoonien väheneminen Länsi-Uudellamaalla. Se johtaa väistämättä paljon palveluita tarvitsevien tilanteen heikentymiseen, jolloin tavoite terveyserojen tasoittamisesta ei toteudu. Lääkäriliitonkin taholta asiaan on kiinnitetty huomiota. Kun uudistuksella halutaan ohjata pääosin kaikki palvelut julkisen tuottajan alle, resurssit eivät millään tule riittämään lisääntyvään kysyntään vastaamiseen. Jonot pitenevät ja palvelujen saatavuus heikkenee. Se johtaa siihen, että ne joilla on mahdollisuus, siirtyvät entistä enemmän yksityisten palvelujen piiriin mm. ottamalla erilaisia terveysvakuutuksia. Terveyserot lisääntyvät, eivät vähene.

Kolmanteen kysymykseen demokratian toteutumisesta Kokoomus on ottanut selvän kannan että uutta kolmatta hallintoporrasta eli maakuntia ei tarvita. Muistaakseni 80  sote-valtuutettua olisi se joukko, joka jatkossa vihtiläistenkin palveluista päättäisi, mukana arviolta 2-3 oman kuntamme edustajaa, jotka vielä eri poliittisten ryhmien jäseninä saattavat olla eri mieltä, joten on vaikea nähdä demokratian toteutumista vahvuutena esitetyssä mallissa. Kun emme itse täällä paikallistuntemuksen omaavina tahdo osata päättää vaikkapa yhden hammashoitolan sijainnista, ei liene vaikea arvata, että maakunnan tasolla tuollaiset asiat tuskin edes tulisivat luottamushenkilötason päätöksentekoon vaan päätettäisiin viranhaltijapäätöksillä.

Viime hallituskaudella käytiin ideologista vääntöä  valinnanvapaudesta ja yksityisten palveluiden roolista sote-uudistuksessa tunnetuin  seurauksin. Samat ideologiset näkemysero löytyvät  nykyisestäkin mallista. Kunnanhallitus muutti valmistelijoiden tekemiä rasteja kysymysten 15.-18 kohdalla siirtämällä täpät kohdasta ”kyllä pääosin”, kohtaan ”ei pääosin”. Näissä kohdissa otetaan kantaa  sääntelyyn sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisvastuun toteutumisesta riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla( 15),   sääntelyyn ostopalvelujen hankkimisen  ja vuokratyövoiman käytön tarkoituksenmukaisuudesta ja toteutettamiskelpoisuudesta( 16), yksityistä palveluntuottajaa koskevien vaatimusten  perusteluista ( 17)  sekä siihen, onko sääntely yksityisen palveluntuottajan alihankinnasta tarkoituksenmukainen ja toteutettavissa käytännössä(18).

Vihdissä kuten monessa muussakin kunnassa, on jo nyt hyvin toimivia monituottajamalleja. Ne ovat asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita. Niiden ansiosta julkisen sektorin omaa tuotannon tasoa ei tarvitse varmuuden vuoksi yliresurssoida palveluiden turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Palvelujen hankkiminen yrityksiltä ja kolmannelta sektorilta turvaa niiden saatavuutta ja hajauttaa riskiä mm. poikkeusolosuhteissa. Onko järkevää sääntely, jossa maakunnalla ei itsehallintonsa puitteissa ole mahdollisuutta valita ratkaisuja alueensa väestölle tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, tätä kysyvät espoolaiset lausunnossaan ja samaa kysymme mekin.

Hyvinvointialan tietojen mukaan  noin 26 % kaikista sote-palveluista ja 17 % julkisrahoitteisista sote-palveluista on yritysten ja järjestöjen vastuulla. Yksityinen sote-ala työllistää 137 000 suomalaista, ja Suomessa toimii peräti 10 000 sote-järjestöä, joiden tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Onko näiden yritysten ja järjestöjen potentiaali varaa jättää käyttämättä? Näinä päivinä on saatu seurata mm. säätiöpohjaisen Terhokodin tilanteen kehittymistä tai paikallislehdestä lukea vammaisten avustajapalveluiden muutoksen aiheuttamia huolenaiheita. Tällaiset tapaukset, joissa palvelu asiakkaan näkökulmasta huononee, tulevat väistämättä lisääntymään kun hallituksen mallissa palveluiden tuottaminen halutaan keskittää julkisiin käsiin.  

Valtuustoryhmämme yhtyy kokoomuspuolueen kannanottoihin koko sote-uudistusta koskien.  Hallitus on laittamassa hallinnon uusiksi liian vähäisillä resursseilla, epärealistisella aikataululla ja kilpailua rajoittamalla. Palveluiden saatavuus ja laatu heikkenee. Uudistus ei ole ihmis- ja potilaslähtöinen vaan hallintokeskeinen. Uudistuksen rahoitusmalli on kestämätön ja uudistuksen kuntavaikutukset olisivat rajuja kun kuntien tulot lähtevät mutta velat jäävät.

Näillä kommenteilla ja pitkin hampain Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä ei vastusta kunnanhallituksen lausuntoesitystä.

Ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 21.9.2020 MAL-sopimus

Vihdin kunnanvaltuusto 21.9.2020

Listan asia no. 2

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2020 – 2031

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut läsnäolijat

Nyt esillä olevassa asiakirjassa kuvataan vaikutuksia paitsi tälle nelivuotiselle sopimuskaudelle myös pitkän tähtäyksen linjauksia 12 vuotta eteenpäin. Suurin piirtein saman verran on kulunut aikaa siitä kun ensimmäinen MAL-sopimus hyväksyttiin 14 kunnan kesken. Alkutahdit sopimukselle määriteltiin vuoden 2007 hallitusohjelmassa, jossa ensimmäistä kertaa mainittiin metropolipolitiikka ja määriteltiin HSYKin eli Helsingin seudun yhteistyökokouksen toiminta-alue.

Noin kymmenen vuoden taakse ajoittuu yksi kolmesta oman kuntapoliitikon urani kovimpien koettelemusten tehtävästä. Asemavaltuutuksen perusteella olin mukana HLJ2011 työryhmässä jossa siis pohdittiin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tuleville vuosille. Vihti ei tuolloin vielä ollut KUUMA-kunta vaan yksi kuntaryhmä Nelosista yhdessä Kirkkonummen, Sipoon ja Hyvinkään kanssa. Tehtäväni oli edustaa noita neljää kuntaa. Melko ristiriitaista koska Sipoo havitteli Kerava-Nikkilä rataa henkilöliikenteelle, Kirkkonummen intressissä oli rantaradan parantaminen ja Vihti halusi Länsirataa, millä nimellä Tunnin junaa tuolloin taidettiin kutsua. Helsingin ja HSL:n vahva vaikutusvalta tuli tuolloinkin jo hyvin esiin sillä silloinen kärkihanke Pisara-rata pulpahti aina hankelistan kärkeen. Eriävät mielipiteet eivät auttaneet.

Tänään tarkasteltuna  Vihdin kannalta asiat ovat kehittyneet hyvin. Tunnin juna on edennyt huimasti ja toivotaan että sama tahti jatkuu. Keravan –Nikkilän rataosuus ja Pisara ovat edelleen hankelistalla eivätkä lainkaan niin onnistuneesti kuin oma hankkeemme on edennyt. Tunnin junan edistymisen lisäksi mm. älyliikennettä on kehitetty, joka tuolloin oli tärkeällä sijalla, tämän voimme huomata vaikka Turuntien uusina opasteina.

 Valtion vastaantulona Vihti on saanut KUHA-rahoja  mm. liityntäpysäköintialueisiin. Infrarakentamiseen  on saatu avustuspotti 1,6 miljoonaa Pajuniityn alueelle. Tämä siitä huolimatta että useimpina vuosina emme ole saavuttaneet meille asetettuja asuntotuotannon tavoitteita, jotka koko ajan ovat myös määrällisesti kasvaneet. Aiemmin vuosittain kunnanjohtaja joutui ministeriöön nuhdeltavaksi asiasta, en tiedä onko vastaava käytäntö vielä vallitseva. Tavoite olkoon kuitenkin meille kannustimena pyrkiä parempaan ja siihen pitäisi Vihdillä edellytyksiä olla. Olemmehan kuluneen alkusyksyn aikana ulkopuolisten asiantuntijoiden kuten tutkija Timo Aro ja kansliapäällikkö Martti Hetemäki, kertomana kuulleet että ollaan parhaiden parhaimmistoa ja sijainnin puolesta kasvun voittajia kun vaan toimimme viisaasti.

Lopuksi lainaus vastaavasta puheenvuorostani vuodelta 2016. Silloin MAL sopimuksessa oli kirjaus että

”Liikenteen   kysyntään   vaikuttavan   tiemaksun   valmistelua jatketaan seudun   ja   valtion   yhteistyönä.

Noin 60% vihtiläisistä pendelöi pääkaupunkiseudulle. Työmatkaliikenteen lisäksi muutakin asiointiliikennettä on paljon. Joukkoliikenne ei tunnetusti ole kaikkien vihtiläisten helposti saavutettavissa ja raideliikennettä  vasta suunnitellaan. Eli kumipyöräliikenne sujuvasti pääkaupunkiseudulle on meille erityisen tärkeä. Helsingin suunnittelemien pääsisääntuloväylien muuttaminen kaupunkibulevardeiksi ja tässä MAL-sopimuksessa  esitetty tiemaksu  ja sen valmistelun jatkaminen olisi merkittävä haitta vihtiläisten arkeen ja elinkustannuksiin. Niinpä Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää sopimuksen hyväksymisen yhteydessä päätökseen liitettäväksi seuraavan ponnen:

Vihti ei näe tarvetta  liikenteen kysyntään vaikuttavan tiemaksun valmistelun jatkamiselle. ”

On erittäin hyvä että kunnan lausunnossa tämä ruuhkamaksuasia ja sen vastustaminen on nostettu esiin sopimuksen kohtana jota emme voi hyväksyä.  Samansuuntaista tukea tulee kokoomuslaisilta myös muista Kuuma-kunnista. Mm. sipoolainen kansaedustaja Heikki Westman tekee vahvaa vaikuttamistyötä Uudenmaan piirin puheenjohtajana yksityisautoilun kurjistamista ja kallistumista vastaan.

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

Tiina Noro

Kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja