Näkemyksiä kuntavaalien keskeisiin kysymyksiin Vihdissä

Olen vastannut HS ja Vihdin Uutisten sekä Ylen vaalikoneeseen sekä Yle Galleriaan. Lisää näkemyksiä ja vaalitavoitteita alla.
1)Millainen on puolueenne paikkatavoite kuntavaaleissa? Miten puolueenne onnistui ehdokasasettelussa (miten ehdokasmäärä muuttui edellisistä vaaleista)? Mitkä ovat puolueenne kolme keskeisintä vaaliteemaa Vihdissä?

Kokoomus tavoittelee suurimman valtuustoryhmän asemaa edelleenkin, siihen tarvittaneen  12-15 paikkaa. Ehdokasasettelussa määrällisestä tavoitteesta jäätiin mutta listalla olevat 36 ( viime vaaleissa 43 ehdokasta)ehdokasta edustavat monipuolisesti eri sukupuolia, ikä- ja ammattijakautumaa ja alueellista kattavuutta eli jokaiselle varmasti löytyy listaltamme sopiva ehdokas.

Kokoomuksella on viisi tasavahvaa teemaa. Sanomme  Kyllä Vihdin vetovoimaisuudelle, hyvinvoinnille, erilaisille oppimismahdollisuksille, koko kunnan kaavoitukselle ja kilpailukykyiselle verotukselle.

>

>

> Vihdin talous

>

>

> 2) Vihti on Helsingin seudun kirein verottaja. Syökö kireä verotus jo Vihdin vetovoimaa? Onko kireälle verotukselle tehtävissä jotakin?

Verotusta pitää pikemminkin keventää, korkea verotus syö vetovoimaa ja houkuttelevuutta. On saatava lisää yrittäjyyttä ja työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja palvelujen rahoittamiseksi. Kaikenkaikkiaan elinkustannusten pitäminen kohtuullisena sekä mm.  digitalisaation hyötyjen käyttöönotto ovat keinoja tavoiteltaessa kilpailukykyisempää verotuksen tasoa.

>

>

> 3) Miten puolueenne tasapainottaisi Vihdin kunnan taloutta? Onko verojen korotusten sijaan mahdollista lisätä tuloja muilla keinoilla, millä?

Kokoomus on ollut tekemässä  rakenteellisia uudistuksia jo aiemminkin ja tällä tiellä pitää jatkaa. Uusia palvelujen tuottamistapoja on ennakkoluulottomasti otettava käyttöön. Hyvä esimerkki tällaisesta on  palveluseteli päivähoidossa, jonka käyttöönotto on lisännyt perheiden valinnanvapautta ja vähentänyt kunnan investointitarpeita ja sitä kautta velkaantumista. Aktiivinen elinkeinopolitiikka eli yritysten ja työpaikkojen  saaminen kuntaan kasvattaa verotulokertymää. Toimintakuluja on kyetty hillitsemään useina vuosina ja tiukkaa talouskuria on noudatettava edelleen. Myyntituloja on saatavissa tontinmyynnillä sekä salkutuksessa palvelutuotannon kannalta tarpeettomiksi  luokitelluista  kiinteistöistä luopumalla.

>

>

> Työpaikat

>

>

> 4) Vihdissä on kymmenen vuoden ajan puhuttu työpaikkojen lisäämisen tarpeesta, mutta tulokset ovat olleet laihoja. Mitkä ovat konkreettisia keinoja, joiden avulla Vihtiin saataisiin uusia työpaikkoja?

Vihdin tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen. Yhteistyössä maanomistajien kanssa uusien työpaikka-alueiden hakeminen ja kaavoittaminen. Yritysten näkökulmasta tärkeää on osaavan työvoiman saatavuus, työntekijöille sopivien asumismahdollisuuksien riittävä tarjonta ja muut perheiden hyvät palvelut, jotta arki sujuu. Liikenne ja logistiikka sujuvaksi. Lupa- ym.  asiat eli byrokratia nopeaksi ja joustavaksi ja  mielellään yhdeltä luukulta ja sähköisiä palveluja hyödyntäen. Ei pidä unohtaa jo olemassaolevien yritysten toimintaedellytysten turvaamista ja laajentamisen mahdollistamista, sitä kautta myös syntyy uutta työtä. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen mahdollistamaan uutta työtä.

>

>

> 5) Miten puolueenne mielestä Nummelan lentokenttäaluetta pitäisi kehittää?

>

>

> Malmin lakkautettavalta lentokentältä on mahdollisuus saada Vihtiin uusia työpaikkoja, muun muassa lentokoulutusta. Onko puolueenne valtuutetut halukkaita kehittämään Nummelan lentokenttää niin, että sinne saataisiin lisää ilmailutoimintaa ja työpaikkoja? Perustelut.

Nykyisenkaltaisen harrasteilmailun lisääminen on mahdollista jossain määrin mutta ammattimaisen lentoliikenteen saaminen edellyttäisi  kentän aitaamista. Se vähentäisi merkittävästi  harjualueen vilkasta ympärivuotista ulkoilu- ja virkistyskäyttöä ja sen säilyttämistä pidämme tärkeänä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Muutama vuosi sitten tehdyssä selvityksessä arvioitiin myös että alueen luonnon ja tärkeän pohjaveden kannalta merkittävästi laajempi lentotoiminta voisi aiheuttaa riskejä.

>

>

> Kylien tulevaisuus

>

>

> 6) Vihdissä on usein viime vuosina pohdittu kyläkoulujen tulevaisuutta. Miten puolueenne näkee kyläkoulujen tilanteen, säilyvätkö ne vai aiotaanko niitä lakkauttaa?

Tämä asia ei ole yksiselitteinen ja tilanne on pohdittava aina tapauskohtaisesti. Jos oppilasmäärä  uhkaa jäädä pieneksi laadukkaan opetuksen ja asianmukaisten tukipalvelujen järjestämisen kannalta tai jos koulurakennus vaatii peruskorjausta, siinä tapauksessa lakkautuspäätös voi olla edessä. Nythän näin on päätetty Tervalammen koulun kohdalla. Koulun lakkauttamisen vaatimat investoinnit muualla, sekin on sitten erikseen ja tapauskohtaisesti punnittava.

>

>

> 7) Kyliin rakentamisen vaikeus puhututtaa kylien ihmisiä. Onko Vihdissä liian vaikeata saada rakennuslupia haja-asutusalueelle? Pitäisikö kyliin rakentamista helpottaa?

Lähtökohtaisesti Kokoomus kannattaa valinnanvapautta asuinpaikan valinnan suhteen. Lakien ja muiden määräysten noudattaminen lupa-asioissa samoin kuin kuntalaisten tasapuolinen kohtelu tulee toteutua. Kannatamme koko kunnan kaavoituksessa alueellista kehittämistä suunnitelmallisesti.

>

>

> Terveydenhuolto

>

>

> 8) Miten puolueenne mielestä sote -uudistus vaikuttaa Vihtiin? Säilyvätkö lääkäripalvelut? Entä muut terveyspalvelut?

Sote-uudistus ja siihen liittyvä valinnanvapaus tulee lisäämään palvelutarjontaa eli palvelut paranevat. Lääkäripalvelut näin laajan väestöpohjan kunnassa säilyvät samoin kuin muutkin perustason palveluiksi luettavat toiminnot.  Vertailuissa on todettu että Karviainen pystyy tuottamaan  palveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti eli siitä näkökulmasta ei pitäisi olla pelkoa että maakunta siirtäisi palvelut muualle.  Vihdissä on jo nyt  yksityisiä ja kolmannen sektorin järjestämiä terveys- ja sosiaalipalveluita ja potilaat sitten valinnoillaan viimekädessä ratkaisevat palveluiden säilymisen. Todennäköistä on että joillain sektoreilla tulee nykyistä enemmän tarjontaa ja vaihtoehtoja. Kokoomus kannattaa ennaltaehkäisevää terveys- ja sosiaalihuollon kehittämistä.

>

>

>     Onko Nummelan terveysaseman ahtaus ja kunto uhka lääkäripalveluiden säilymiselle?

>

Todennäköistä on että seuraavat 3-5-vuotta toimitaan nykyisellä palvelurakenteella ja siihen ajanjaksoon on jo suunnitelmia investoinneista terveysasemalle.

>

>

> Päivähoito

>

>

>     Ilmaisesta päivähoidosta vetovoimatekijänä ja perheiden arjen helpottajana on puhuttu paljon. Olisiko ilmainen päivähoito mahdollinen Vihdissä?

>

Maksuton varhaiskasvatus on Kokoomuksen pitkän aikavälin tavoite mutta tässä valtion ja kuntien taloustilanteessa se ei vielä voi toteutua.

>

>

>

> Liikenne

>

>     Turun moottoritie on pahoin ruuhkautunut ja ruuhkat syövät vetovoimaa. Mitä Vihti voi tehdä moottoritien liikenteen sujuvoittamiseksi?

>

Kolmas lisäkaista on luvassa Kehä III:lle asti lähivuosina mutta siitä pidemmällekin leveämpi väylä tarvitaan, sen eteen on tehtävä yhteistyötä naapurikuntien  kanssa vaikuttamisessa ja lobbaamisessa. Työmatkaliikenteen vähentäminen eli enemmän työpaikkoja ja etätyömahdollisuuksia omaan kuntaan. Markkinaehtoinen joukkoliikenne osaltaan tarjoaa vaihtoehtoja oman auton käytölle  kunhan huolehdimme syöttöliikenteestä ja liityntäpysäköinnistä sähköautojen lataustolppia unohtamatta.

>

>

>     Miten voidaan huolehtia siitä, että Vihti saa uuden Helsinki-Turku -junaradan varteen rautatieaseman?

>

Maankäytössä ja kaavoituksessa varautumalla sekä vaikuttamalla kaikin mahdollisin keinoin kaikissa mahdollisissa instansseissa virkamiehistä poliitikkoihin. Olennaista on saada sellaista raideliikennettä joka hyödyttää vihtiläisten liikkumista pääkaupungin suuntaan eli kaupunkirata ja asema sellaiseen paikkaan että se on vihtiläisten kannalta helposti saavutettavissa.

>

>

>

> Tulevaisuus

>

>

> 13)Millainen paikka Vihti on asua ja yrittää 2020 -luvulla?

Tulevaisuuden Vihti on metropolialueen luonnonläheinen ja moderni kasvukunta, jossa syke syntyy ihmisistä ja yrityksistä. Välittävä, vastuullinen ja uudistava.

>

>

>

>

 

Comments are closed.