Ryhmäpuheenvuoro Vihdin kunnan lausunnosta koskien valinnanvapauslainsäädäntöä

Vihdin kunnanvaltuusto 20.3.2017

Listan asia no. 9

Vihdin kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettavaksi laiksi

 

Vihdin kunnan lausuntoa valinnanvapauslainsäädännöstä ovat viranhaltijat valmistelleet  huomioiden Espoon, Kuuman ja Kuntaliiton lausunnot.  Niistä on haettu taustatukea linjauksille, joiden tekemisen kunnanjohtaja ilmaisi olleen viranhaltijoille haasteellista koska kyse on ideologisistakin näkemyksistä ja niiden eroista.

Kokoomuksen valtuustoryhmän hyväksyy lausunnon esitetyssä muodossa olkoonkin että sen yleissävy on melko kriittinen. Oman puolueemmekin taholta on tuotu esiin että malli ei vielä ole täydellinen eikä valmis mutta sitä parannellaan matkan varrella. Perustellut palautteet otetaan huomioon jatkovalmistelussa, myös aikatauluja koskevat sekä  hoidon tarpeen mukaan määräytyviä korvauksia käsittelevät linjaukset.  Tällä viittaan lakiluonnoksen seuraavaan kohtaan ( suora lainaus lyhennelmästä alueuudistus.fi -sivustolta):

*Maakunta päättää palveluntuottajien rahoituksesta lain mukaan. Suoran valinnan palveluja tuottavat sote-keskukset ja hammashoitolat saisivat kiinteän korvauksen, joka perustuisi listautuneiden asiakkaiden määrään ja tarvittaessa asiakkaan hyvinvointiriskiin. Korvausta täydennettäisiin hoidon ja palvelun onnistuneisuuden perusteella maksettavilla kannustimilla ja heikkoihin tuloksiin liittyvillä sanktioilla. Joissakin palveluissa voitaisiin käyttää myös osittain suoriteperusteisia korvauksia.

Muutama huomio kysymykseen 20. koskien suun terveydenhuoltoa. Palveluissa korostuu  suoritteet eli tehdään hoitotoimenpiteitä, jotka vaativat huomattavia investointeja ja  korkeaa hygieniatasoa, tarvitaan erityisvälineistöä ja avustavaa henkilökuntaa. Väestön hoidon tarve vaihtelee suuresti asiakkaan maksukyvystä riippumatta. Jos korvausmalliksi suun terveydenhuollossa tulisi esitetty 80% kapitaatiota ja 20% suoritekohtaista korvausta, se johtaisi tilanteeseen jossa palvelujen tuottajilla ei olisi mahdollisuutta saavuttaa sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita mm. kansalaisten terveyserojen kaventamista. Tämä koskisi kaikkia palvelujen tuottajia, joista lakiluonnoksessa sanotaan seuraavaa:

*Valinnanvapauden piirissä olevia sosiaali- ja terveyspalveluja voivat tarjota maakunnan yhtiöt, yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Tuottajaksi voivat ilmoittautua kaikki toimijat, jotka täyttävät kriteerit ja ovat rekisteröityneitä.

*Sote-keskuksen ja hammashoitolan on ilmoitettava vaadittavat tiedot julkisessa verkossa. Tuottajien on otettava vastaan valikoimatta ilmoittautumisjärjestyksessä kaikki  asiakkaiksi ilmoittautuvat, jos tuottajan enimmäisasiakasmäärä ei ole täynnä.”

Kysymykseen no 6. on tärkeä kiinnittää huomiota. Maakuntavaltuusto Uudellamaalla tulee oletettavasti  olemaan 99-jäseninen. Vaalipiiri olisi nykyisen Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kokoinen. Oman puolueen arviolaskelmien mukaan äänikynnys nousee nykyisestä eduskuntavaalien noin 3000 äänestä yli 6000 tarvittavaan ääneen valituksi tulemiseen. Eli ilman vaalipiirijakoa tai muuta tasausjärjestelmää Vihdin kaltaisten kuntien on lähes mahdotonta saada omaa edustajaa läpi.

Näillä huomioilla Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen esitystä ja hyväksyy pykälän tarkastamisen kokouksessa.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Tiina Noro, pj

 

 

Comments are closed.