Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 15.2.2021

Vihdin kunnanvaltuusto 15.2.2021

Listan asia no. 3

Järjestöstrategia

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut kuulijat

Tunnettu poliitikkojen lausuma siitä, että olen saanut kuntalaispalautetta asiasta, hymähdellen usein tulkitaan niin että eräs kuntalainen kerran ohimennen mainitsi asiasta. Nyt kuitenkin on alkuvuonna ollut asioita, joiden tiimoilta todellisesti on tullut kuntalaispalautetta, ei satoja mutta kymmeniä, niin kasvotusten, sähköpostilla, puhelimitse kuin sosiaalisen mediankin kautta. Kysymykset, kiukku, tiedon puute ja turhautuminen kunnan toimintaan on koskenut latuverkoston hoitoa ja hieman vähemmässä määrin Evakkomuseon tulevaisuutta. Kuka on päättänyt? Miksi ei ole sovittu asioista ajoissa? Miksi ei vastata kyselyihin? Kuka on vastuuhenkilö? Miksi ei tiedoteta? Miksi on tiedotettu ennen asianomaisten kanssa neuvottelua eli menty aivan perä edellä puuhun?

Näitä keskusteluja  käytiin viikoittain ja onneksi on saatu sopimukset ja sitä kautta hiihtoladut eri puolilla kuntaa kuntoon kun raskaan ja harmaan koronavuoden jälkeen saimme upean lumisen ja valoisan talven mahdollistamaan muuten niin rajusti rajoitettuja liikuntaharrastuksia.

Evakkomuseon osalta neuvottelut  on myös saatu päätökseen, juuri tänään. Näyttely pysyy jatkossakin Vihdin museon yhteydessä.  Vihdin historian kannalta olennaisen karjalaistaustaisen väestön historiaa esitellään päivitetyssä muodossa uudistettujen sopimusehtojen mukaisella tavalla.

Kiitokset tässä kohtaa molempia  asioita edistäneille tahoille, vaikeuksien kautta voittoon.

Jotta jatkossa kunnan ja järjestöjen yhteistyö olisi linjakkaampaa, paremmin ennakoitavaa ja suunnitelmallista, nyt hyväksyttävänä oleva järjestöstrategia tarjoaa selkeät tavoitteet yhteistoiminnalle. Vihdin yhdistys- ja vapaa-ajan toimijoiden kenttä on laaja, yli 400 eri yhdistystä, joiden vaikutuspiirissä on yli 15.000  osallistujaa, luku joka vastaa yli puolikasta kunnan väkiluvusta, toki luvussa on paljon samoja henkilöitä eri yhdistyksissä.

Yhdistysten kirjo on hyvin laaja ja siksi toiveet ja tarpeetkin ovat erilaisia: monille taloudellinen avustus on tärkein tukimuoto toiminnalle, monille kunnan tarjoamat tilat ja osalle henkinen tuki ja tunnustus. Rahaa tuskin koskaan on liikaa jaossa ja sen määrittelee vuosittain valtuusto talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kunnan tilavuokrat ovat puhuttaneet säännöllisesti. Palautteissa on nostettu hienosti esiin miten kunnan olisi järkevää hyödyntää laajaa yhdistyskenttää harrastusmahdollisuuksineen Vihdin kuntamarkkinoinnissa.  En nyt toista tässä niitä monia hyviä kirjauksia, joita asiakirjassa on lueteltu enkä yhdistysten palautteissa olleita hyviä kehitysehdotuksia, koska ne ovat kaikkein avoimesti luettavissa ja tutustuttavissa. 

Tulevalla valtuustokaudella hyvinvoinnin edistäminen korostuu jos suunnitteilla oleva sote-uudistus  vie sosiaali- ja terveyspalvelut pois kunnan tehtäväkentästä. Tuohon hyvinvoinnin edistämistyöhön tällä asiakirjalla luodaan toimintaedellytyksiä. Pian jo vuoden verran jatkunut poikkeustilanne koronapandemian johdosta on vienyt monia yhdistyksiä ahdinkoon niin jäsenmäärän laskun kuin talouden romahtamisen suhteen. Kun nyt rokotusten ansiosta valoa on tunnelin päässä näkyvissä, on hyvä että meillä on kirjattu tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tulosten mittaaminen yhdistys-, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kentän saamiseksi jälleen nousuun ja ihmiset mukaan toimintaan. Toki pelkkä paperi ei siihen riitä vaan tarvitaan meitä kaikkia jalkauttamaan toiminta käytäntöön ja palauttamaan aktiivisten ihmisten Vihti entistä monipuolisemmaksi mahdollistajaksi kunnan ja järjestökentän rakentavalla yhteistyöllä.

Näillä toivotuksilla Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä hyväksyy kunnanhallituksen esityksen järjestöstrategiaksi.

Tiina Noro

Kokoomuksen valtuustoryhmän vpj

Ryhmäpuheenvuoro Vihdin kunnan lausunnosta koskien valinnanvapauslainsäädäntöä

Vihdin kunnanvaltuusto 20.3.2017

Listan asia no. 9

Vihdin kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettavaksi laiksi

 

Vihdin kunnan lausuntoa valinnanvapauslainsäädännöstä ovat viranhaltijat valmistelleet  huomioiden Espoon, Kuuman ja Kuntaliiton lausunnot.  Niistä on haettu taustatukea linjauksille, joiden tekemisen kunnanjohtaja ilmaisi olleen viranhaltijoille haasteellista koska kyse on ideologisistakin näkemyksistä ja niiden eroista.

Kokoomuksen valtuustoryhmän hyväksyy lausunnon esitetyssä muodossa olkoonkin että sen yleissävy on melko kriittinen. Oman puolueemmekin taholta on tuotu esiin että malli ei vielä ole täydellinen eikä valmis mutta sitä parannellaan matkan varrella. Perustellut palautteet otetaan huomioon jatkovalmistelussa, myös aikatauluja koskevat sekä  hoidon tarpeen mukaan määräytyviä korvauksia käsittelevät linjaukset.  Tällä viittaan lakiluonnoksen seuraavaan kohtaan ( suora lainaus lyhennelmästä alueuudistus.fi -sivustolta):

*Maakunta päättää palveluntuottajien rahoituksesta lain mukaan. Suoran valinnan palveluja tuottavat sote-keskukset ja hammashoitolat saisivat kiinteän korvauksen, joka perustuisi listautuneiden asiakkaiden määrään ja tarvittaessa asiakkaan hyvinvointiriskiin. Korvausta täydennettäisiin hoidon ja palvelun onnistuneisuuden perusteella maksettavilla kannustimilla ja heikkoihin tuloksiin liittyvillä sanktioilla. Joissakin palveluissa voitaisiin käyttää myös osittain suoriteperusteisia korvauksia.

Muutama huomio kysymykseen 20. koskien suun terveydenhuoltoa. Palveluissa korostuu  suoritteet eli tehdään hoitotoimenpiteitä, jotka vaativat huomattavia investointeja ja  korkeaa hygieniatasoa, tarvitaan erityisvälineistöä ja avustavaa henkilökuntaa. Väestön hoidon tarve vaihtelee suuresti asiakkaan maksukyvystä riippumatta. Jos korvausmalliksi suun terveydenhuollossa tulisi esitetty 80% kapitaatiota ja 20% suoritekohtaista korvausta, se johtaisi tilanteeseen jossa palvelujen tuottajilla ei olisi mahdollisuutta saavuttaa sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita mm. kansalaisten terveyserojen kaventamista. Tämä koskisi kaikkia palvelujen tuottajia, joista lakiluonnoksessa sanotaan seuraavaa:

*Valinnanvapauden piirissä olevia sosiaali- ja terveyspalveluja voivat tarjota maakunnan yhtiöt, yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Tuottajaksi voivat ilmoittautua kaikki toimijat, jotka täyttävät kriteerit ja ovat rekisteröityneitä.

*Sote-keskuksen ja hammashoitolan on ilmoitettava vaadittavat tiedot julkisessa verkossa. Tuottajien on otettava vastaan valikoimatta ilmoittautumisjärjestyksessä kaikki  asiakkaiksi ilmoittautuvat, jos tuottajan enimmäisasiakasmäärä ei ole täynnä.”

Kysymykseen no 6. on tärkeä kiinnittää huomiota. Maakuntavaltuusto Uudellamaalla tulee oletettavasti  olemaan 99-jäseninen. Vaalipiiri olisi nykyisen Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kokoinen. Oman puolueen arviolaskelmien mukaan äänikynnys nousee nykyisestä eduskuntavaalien noin 3000 äänestä yli 6000 tarvittavaan ääneen valituksi tulemiseen. Eli ilman vaalipiirijakoa tai muuta tasausjärjestelmää Vihdin kaltaisten kuntien on lähes mahdotonta saada omaa edustajaa läpi.

Näillä huomioilla Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen esitystä ja hyväksyy pykälän tarkastamisen kokouksessa.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Tiina Noro, pj

 

 

Kaavoituskatsaus 2016 sekä kaavoitusohjelma vuosille 2017-2020

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Aluksi muutamia yleisiä huomioita käsillä olevasta asiakirjasta. Monta asiaa on nykyaikaistettu ja tehty uudella tavalla: norminpurkua ja digitalisaatiota, se on oikea suunta. Kahden sijasta yksi dokumentti, suunnittelujakso katsottu pidemmälle eteenpäin ja hyödynnetty sähköisiä toimintatapoja, joiden seurauksena on saatu tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa asemakaavojen piilovarannosta.

Selkeistä taulukoista on helppo tarkistaa asemakaavoituksen käynnistämissopimukset ja maankäyttösopimukset sekä kaavatöiden aikataulutus, joka minimoi tyhjäkäynnin mahdollisuuden. Viime kokouksessa päätimme vahvistaa kaavoituksen resursseja lisähenkilöstöllä, joten tulevien vuosien kaavoitusasiat ovat menossa hyvään suuntaan. Kiitos ohjelman laatijoille ja Matti Hultille myös Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta toivotamme lokoisia eläkepäiviä.

Vaikka kaavoitusohjelman esitystapa on looginen ja helposti luettava, sisällöt tulevat varmasti keskusteluttamaan. Koko kunnan yleiskaavatyön käynnistäminen on paikallaan, onhan Vihti yksi harvoja Uudenmaan kuntia, joissa ei ole voimassaolevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Ensi vuoden tavoite on saada työ alulle ja päättää sisältötavoitteista, työtavoista ja aikataulusta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Vilkasta keskustelua ja ajatuksenvaihtoa on sitten syytä käydäkin perusteellisesti. Yleiskaavan valmistuttua on luotu linjaukset monista kiperistä kysymyksistä, jotka tällä hetkellä aiheuttavat voimakkaitakin reaktioita. Maankäytön päälinjaukset selkiytyvät kun taajamat, kylät, työpaikka-alueet, liikennealueet, maa- ja metsätalousalueet, virkistysalueet ja suojelutarpeet osoitetaan yleiskaavalla. Näillä kaikilla on valtava merkitys tulevaisuuden Vihdin kehityksen kannalta ja Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää tärkeänä mahdollisimman laajan ja kuntalaisia osallistavan keskustelun käymistä asiasta tulevien vuosien aikana eri foorumeilla.

Ensi vuoden osalta ryhmämme pitää kaavatöiden priorisointia hyvänä. Eli painotetaan työpaikka-alueita ja taajamarakennetta täydentäviä kaavoja. Tähänkin asti on elinkeinotonttitarjontaan panostamiseen pyritty ja tätä työtä on järjestelmällisesti jatkettava. Uusi työkalu tätä tukemaan on vuoden loppuun mennessä valmistuvaksi luvattu työpaikka-alue selvitys. Maapoliittisen ohjelman päivitys on tarpeen maanhankinnan eri vaihtoehtojen selkiyttämiseksi.

Vaikka iso osa kaavoittajien työajasta kuluu Nummelan alueen kaava-asioissa, mm. tärkeän Nummelan osayleiskaavan laatimisessa, panostuksia on koko kunnan alueelle. Ohjelmasta löytyy kirkonkylä, Ojakkala, Otalampi, Tervalampi, Vihtijärvi, Jokikunta ja mainintoina myös Moksi, Palojärvi ja Irjalansaari. Selvitystöistä työn alle tuleva kevyen liikenteen yhteysmahdollisuus Huhmarista Nummelan kautta Vihdin kirkonkylälle on kuntalaisten pitkään toivoma asia ja hienoa että se etenee. Sama koskee valtatie 25 liittymien tilannetta, vuosia vireillä ollut ja toivottu uudistaminen myöskin.

Vilkasta arvokeskustelua kaavaohjelmassa toivotaan erityisesti Nummelan osalta ja nostetaan esiin kysymys mitä tehdään lentokentälle. Ryhmässämme ideoitiin voisiko Nummelan lentokentällä toimia kunnan vuokraamana aurinkovoimala-alue? Olisi ilmastoteko ja silti jäisi tilaa vielä virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan. Vihdissä risteää useita isoja teitä. Uusi energia tuottaa sähköautojen lataamisasemien tarpeen. Annammeko autojen mennä ohi? Meillä olisi mainio tilaisuus lähteä kehittämään esimerkiksi sähkökäyttöisiin kimppakuljetuksiin perustuvia liityntäpysäköintiyhteyksiä, joissa voisi sijaita vaikkapa aurinkoenergiaan perustuvia latauspalveluita. Kaavoituskysymys tämäkin.

Näillä lennokkailla mietteillä Kokoomus hyväksyy laaditun kaavoituskatsauksen vuodelle 2016 ja kaavoitusohjelman vuosille 2017-2020.

Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tiina Noro, pj.

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman hyväksyminen

Tämän valtuuston viimeinen talousarvio on maltillinen ja pitää sisällään elementtejä, joilla vahvistetaan tunnistettuja heikkouksia toiminnassa sekä taloudenpidossa lukujen valossa. Kokoomuksen valtuustoryhmä on perinteisesti mielletty tiukan talouskurin kannattajaksi ja sellaisia useimmiten olemmekin sillä ilman vahvaa taloutta ei ole edellytyksiä kunnan palvelujen laadukkaalle järjestämiselle. Aivan tyytyväinen ei voi olla koska budjetti on tälläkin kertaa alijäämäinen ja velkaannumme entisestään mutta pidämme panostusten kohteita ja pitkän tähtäimen suuntaa oikeana.

Parisen viikkoa sitten ensimmäisen puoluejohtajien Kuntavaalikeskustelun aikoihin Yle julkaisi Kuntatutka- aineiston. Siinä on selvitetty kaikkien Suomen kuntien tilannetta neljästä eri näkökulmasta: Elinvoima, talous, terveys ja ilmapiiri. Eri osa-alueista on voinut saada 1-5 tähteä ja taulukoissa on ilmaistu kunnan asema suhteessa kuntien keskiarvoihin. Vihdin osalta on hyvää ja huonoa ja tarkastelen nyt muutamia kohtia myös suhteessa siihen, miten asiat nousevat esiin ensi vuoden talousarviossa.

Elinvoimasta Vihti saa täydet viisi tähteä. Hyvä sijaintimme valtateiden varrella on yksi valttimme. Kymmenestä tarkasteltavasta muuttujasta ainoastaan työpaikkaomavaraisuuden suhteen ( 61%) alitamme keskiarvon ( 89%). Talousarviokirjan sivulla 25 on lueteltu pitkä lista elinkeinotoiminnan vilkastuttamisen eteen tehtäviä toimenpiteitä jotka toteutuessaan parantavat asemaamme ja auttavat mm. tuon työpaikkaomavaraisuuden lisäämisessä. Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen valittuun linjaan ja tukee toimenpiteiden toteutumista. Olemme myös panneet merkille uuden yrityskehittäjän ripeät otteet työssään ja kannustamme jatkamaan hyvin alkanutta työtä.

Taloudessa sijoitumme heikommin eli vain kolme tähteä. Velkaa on keskimääräistä enemmän, investointien omarahoitusosuus on riittämätön ja omavaraisuusaste alhainen. Korkea investointitaso on selittävänä tekijänä velkaantumiselle. Talousjohtaja on aiheellisesti huolissaan mm. poistojen määrän kasvusta, lisäksi joudumme ottamaan velkaa velanmaksuun. Lainasalkun hallinnan kehittäminen onkin yksi ensi vuoden painopiste, hyvä niin. Tärkeää on, että veroprosenttimme ei nouse, olemme jo nyt kova verottaja naapurikuntiin verrattuna.
Terveyden suhteen sijoitumme kohtuuhyvin, neljä tähteä. Väestörakenne on nuorta ja kuten aiemmin jo tänään on ollut esillä, Karviaisen toimintaa on vuosien mittaan kehitetty palvelutarpeita vastaavaksi ja se näkyy väestön hyvinvoinnissa.

Viimeisessä osiossa, ilmapiiri, siitä Kuntatutka antaa Vihdille vain kolme tähteä. Alle keskiarvon jää mm. Äänestysaktiivisuus 55,4 % (62,4), Yhdistysten määrä tuhatta asukasta kohden 17,4 (29,9), Kunnan rahankäyttö kulttuuriin 81,4 €/asukas (92,6) ja liikuntaan 51,3 €/asukas (75,1). Meillä on myös liian vähän liikuntaa harrastavia 8.–9.-luokkalaisia 34,1 % (33,2).

Nyt on ilo todeta, että edellä oleviin heikkoihin arvoihin on panostuksia ensi vuoden talousarviossa. Poikkeuksellisesti budjetin laadinnassa Kokoomusryhmä on ollut lisäämässä joitain menoeriä kuntalaisten tarpeisiin vastaamiseksi. Kannatimme 300.000 e lisäystä uimahallin nurmen muuttamiseksi tekonurmeksi jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus liikuntaan niin koulupäivän aikana kuin vapaa-ajallakin. Liikuntapaikkoja syntyy lisää kirkonkylän koulukampukselle ja määrärahaa on jo Etelä-Nummelan koulukeskuksen suunnitteluun, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia tulossa sinnekin. Isänmaallisena kulttuurin ja sivistyksen puolueena puolsimme Suomi-100 projektityöntekijän palkkaamista juhlavuoden tapahtumien koordinointiin ja valmisteluun. Kuntalaispalautteen perusteella lähdimme ajamaan katuvalojen sammutuksen myöhäistämistä ja saimme tahtomme läpi.

Lopuksi vielä huomio tärkeään asiaan, liikenteeseen. Investointilistalla on liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi lisäkaistoja Meritielle ja Veikkoinkorven liittymään ja kevyenliikenteen väyliä niin Nummelaan, Ojakkalaan kuin Otalammellekin. Uusi reittisuunnittelijan tehtävä perustetaan luomaan ratkaisuja miten kunnan eri osista on mahdollista päästä niin kouluun, töihin kuin asioillekin ilman omaa autoa. Markkinaehtoinen joukkoliikenne on kovassa muutoksessa ja siitä seuraa vihtiläisille niin lisääntyviä edullisia runkolinjoja mutta samalla häviää reittien häntiä ja sellaisia vuoroja, jotka eivät ole kannattavia. Sitä varten tarvitaan kunnan ostoliikennettä ja erinomainen suunnitelma on avata palvelulinjoja kaikkien kuntalaisten käyttöön. Ryhmässämme oli esillä myös Vihti-lipputuen lakkauttaminen. Siihen on nyt edelleen budjetoitu n.450.000 e ja käyttäjien määrä on vakiintunut noin viiteensataan. Jatkossa sopimusten muuttuessa todennäköisesti tilanne tulee itsestäänkin muuttumaan kun kunnan maksama tuki ei enää ole mahdollinen ja samalla markkinaehtoisen edullisen liikenteen tarjonta kasvaa joten jos määrärahaa ensi vuonna tästä säästyy se voidaan ohjata kunnan sisäisen liikenteen subventointiin. Pakko tässä kohdassa myös tuoda esiin ryhmämme tyytyväisyys siihen, että emme ole lähteneet HSL:n jäseneksi, jota tässäkin salissa on moneen otteeseen vaadittu. Jos olisimme myöntyneet, maksaisimme jäsenyydestä vuosittain pari-kolme miljoonaa ja en jaksa uskoa, että vaikka olisimme jäsenenä olisiko ensi vuodelle HSL:n suunnittelupöydällä vaikkapa Hiidenrannan, Lankilan tai Ojakkalan vuorotarjonnan lisääminen, olisiko siihen määrärahoja? Tiedetään että pääkaupunkiseudun omatkin päättäjät ovat todenneet että niin Kruunusiltojen kuin Länsimetronkin kustannukset tulevat nostamaan lipun hintoja. Pidetään siis omissa käsissä jatkossakin omien kuntalaisten liikennepalveluista huolehtiminen kun meillä siihen on se tarvittava paikallistuntemus.

Kokoomuksen valtuustoryhmästä tulee talousarvioon liittyen vielä ponsiesitys, joka esitetään seuraavana mutta tässä vaiheessa ryhmämme kiittää viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä yhteistyöstä valtuustokauden viimeisen budjetin laadinnassa ja hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.