Ryhmäpuheenvuoro Vihdin kunnan lausunnosta koskien valinnanvapauslainsäädäntöä

Vihdin kunnanvaltuusto 20.3.2017

Listan asia no. 9

Vihdin kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettavaksi laiksi

 

Vihdin kunnan lausuntoa valinnanvapauslainsäädännöstä ovat viranhaltijat valmistelleet  huomioiden Espoon, Kuuman ja Kuntaliiton lausunnot.  Niistä on haettu taustatukea linjauksille, joiden tekemisen kunnanjohtaja ilmaisi olleen viranhaltijoille haasteellista koska kyse on ideologisistakin näkemyksistä ja niiden eroista.

Kokoomuksen valtuustoryhmän hyväksyy lausunnon esitetyssä muodossa olkoonkin että sen yleissävy on melko kriittinen. Oman puolueemmekin taholta on tuotu esiin että malli ei vielä ole täydellinen eikä valmis mutta sitä parannellaan matkan varrella. Perustellut palautteet otetaan huomioon jatkovalmistelussa, myös aikatauluja koskevat sekä  hoidon tarpeen mukaan määräytyviä korvauksia käsittelevät linjaukset.  Tällä viittaan lakiluonnoksen seuraavaan kohtaan ( suora lainaus lyhennelmästä alueuudistus.fi -sivustolta):

*Maakunta päättää palveluntuottajien rahoituksesta lain mukaan. Suoran valinnan palveluja tuottavat sote-keskukset ja hammashoitolat saisivat kiinteän korvauksen, joka perustuisi listautuneiden asiakkaiden määrään ja tarvittaessa asiakkaan hyvinvointiriskiin. Korvausta täydennettäisiin hoidon ja palvelun onnistuneisuuden perusteella maksettavilla kannustimilla ja heikkoihin tuloksiin liittyvillä sanktioilla. Joissakin palveluissa voitaisiin käyttää myös osittain suoriteperusteisia korvauksia.

Muutama huomio kysymykseen 20. koskien suun terveydenhuoltoa. Palveluissa korostuu  suoritteet eli tehdään hoitotoimenpiteitä, jotka vaativat huomattavia investointeja ja  korkeaa hygieniatasoa, tarvitaan erityisvälineistöä ja avustavaa henkilökuntaa. Väestön hoidon tarve vaihtelee suuresti asiakkaan maksukyvystä riippumatta. Jos korvausmalliksi suun terveydenhuollossa tulisi esitetty 80% kapitaatiota ja 20% suoritekohtaista korvausta, se johtaisi tilanteeseen jossa palvelujen tuottajilla ei olisi mahdollisuutta saavuttaa sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita mm. kansalaisten terveyserojen kaventamista. Tämä koskisi kaikkia palvelujen tuottajia, joista lakiluonnoksessa sanotaan seuraavaa:

*Valinnanvapauden piirissä olevia sosiaali- ja terveyspalveluja voivat tarjota maakunnan yhtiöt, yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Tuottajaksi voivat ilmoittautua kaikki toimijat, jotka täyttävät kriteerit ja ovat rekisteröityneitä.

*Sote-keskuksen ja hammashoitolan on ilmoitettava vaadittavat tiedot julkisessa verkossa. Tuottajien on otettava vastaan valikoimatta ilmoittautumisjärjestyksessä kaikki  asiakkaiksi ilmoittautuvat, jos tuottajan enimmäisasiakasmäärä ei ole täynnä.”

Kysymykseen no 6. on tärkeä kiinnittää huomiota. Maakuntavaltuusto Uudellamaalla tulee oletettavasti  olemaan 99-jäseninen. Vaalipiiri olisi nykyisen Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kokoinen. Oman puolueen arviolaskelmien mukaan äänikynnys nousee nykyisestä eduskuntavaalien noin 3000 äänestä yli 6000 tarvittavaan ääneen valituksi tulemiseen. Eli ilman vaalipiirijakoa tai muuta tasausjärjestelmää Vihdin kaltaisten kuntien on lähes mahdotonta saada omaa edustajaa läpi.

Näillä huomioilla Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen esitystä ja hyväksyy pykälän tarkastamisen kokouksessa.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Tiina Noro, pj

 

 

Näkemyksiä kuntavaalien keskeisiin kysymyksiin Vihdissä

Olen vastannut HS ja Vihdin Uutisten sekä Ylen vaalikoneeseen sekä Yle Galleriaan. Lisää näkemyksiä ja vaalitavoitteita alla.
1)Millainen on puolueenne paikkatavoite kuntavaaleissa? Miten puolueenne onnistui ehdokasasettelussa (miten ehdokasmäärä muuttui edellisistä vaaleista)? Mitkä ovat puolueenne kolme keskeisintä vaaliteemaa Vihdissä?

Kokoomus tavoittelee suurimman valtuustoryhmän asemaa edelleenkin, siihen tarvittaneen  12-15 paikkaa. Ehdokasasettelussa määrällisestä tavoitteesta jäätiin mutta listalla olevat 36 ( viime vaaleissa 43 ehdokasta)ehdokasta edustavat monipuolisesti eri sukupuolia, ikä- ja ammattijakautumaa ja alueellista kattavuutta eli jokaiselle varmasti löytyy listaltamme sopiva ehdokas.

Kokoomuksella on viisi tasavahvaa teemaa. Sanomme  Kyllä Vihdin vetovoimaisuudelle, hyvinvoinnille, erilaisille oppimismahdollisuksille, koko kunnan kaavoitukselle ja kilpailukykyiselle verotukselle.

>

>

> Vihdin talous

>

>

> 2) Vihti on Helsingin seudun kirein verottaja. Syökö kireä verotus jo Vihdin vetovoimaa? Onko kireälle verotukselle tehtävissä jotakin?

Verotusta pitää pikemminkin keventää, korkea verotus syö vetovoimaa ja houkuttelevuutta. On saatava lisää yrittäjyyttä ja työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja palvelujen rahoittamiseksi. Kaikenkaikkiaan elinkustannusten pitäminen kohtuullisena sekä mm.  digitalisaation hyötyjen käyttöönotto ovat keinoja tavoiteltaessa kilpailukykyisempää verotuksen tasoa.

>

>

> 3) Miten puolueenne tasapainottaisi Vihdin kunnan taloutta? Onko verojen korotusten sijaan mahdollista lisätä tuloja muilla keinoilla, millä?

Kokoomus on ollut tekemässä  rakenteellisia uudistuksia jo aiemminkin ja tällä tiellä pitää jatkaa. Uusia palvelujen tuottamistapoja on ennakkoluulottomasti otettava käyttöön. Hyvä esimerkki tällaisesta on  palveluseteli päivähoidossa, jonka käyttöönotto on lisännyt perheiden valinnanvapautta ja vähentänyt kunnan investointitarpeita ja sitä kautta velkaantumista. Aktiivinen elinkeinopolitiikka eli yritysten ja työpaikkojen  saaminen kuntaan kasvattaa verotulokertymää. Toimintakuluja on kyetty hillitsemään useina vuosina ja tiukkaa talouskuria on noudatettava edelleen. Myyntituloja on saatavissa tontinmyynnillä sekä salkutuksessa palvelutuotannon kannalta tarpeettomiksi  luokitelluista  kiinteistöistä luopumalla.

>

>

> Työpaikat

>

>

> 4) Vihdissä on kymmenen vuoden ajan puhuttu työpaikkojen lisäämisen tarpeesta, mutta tulokset ovat olleet laihoja. Mitkä ovat konkreettisia keinoja, joiden avulla Vihtiin saataisiin uusia työpaikkoja?

Vihdin tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen. Yhteistyössä maanomistajien kanssa uusien työpaikka-alueiden hakeminen ja kaavoittaminen. Yritysten näkökulmasta tärkeää on osaavan työvoiman saatavuus, työntekijöille sopivien asumismahdollisuuksien riittävä tarjonta ja muut perheiden hyvät palvelut, jotta arki sujuu. Liikenne ja logistiikka sujuvaksi. Lupa- ym.  asiat eli byrokratia nopeaksi ja joustavaksi ja  mielellään yhdeltä luukulta ja sähköisiä palveluja hyödyntäen. Ei pidä unohtaa jo olemassaolevien yritysten toimintaedellytysten turvaamista ja laajentamisen mahdollistamista, sitä kautta myös syntyy uutta työtä. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen mahdollistamaan uutta työtä.

>

>

> 5) Miten puolueenne mielestä Nummelan lentokenttäaluetta pitäisi kehittää?

>

>

> Malmin lakkautettavalta lentokentältä on mahdollisuus saada Vihtiin uusia työpaikkoja, muun muassa lentokoulutusta. Onko puolueenne valtuutetut halukkaita kehittämään Nummelan lentokenttää niin, että sinne saataisiin lisää ilmailutoimintaa ja työpaikkoja? Perustelut.

Nykyisenkaltaisen harrasteilmailun lisääminen on mahdollista jossain määrin mutta ammattimaisen lentoliikenteen saaminen edellyttäisi  kentän aitaamista. Se vähentäisi merkittävästi  harjualueen vilkasta ympärivuotista ulkoilu- ja virkistyskäyttöä ja sen säilyttämistä pidämme tärkeänä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Muutama vuosi sitten tehdyssä selvityksessä arvioitiin myös että alueen luonnon ja tärkeän pohjaveden kannalta merkittävästi laajempi lentotoiminta voisi aiheuttaa riskejä.

>

>

> Kylien tulevaisuus

>

>

> 6) Vihdissä on usein viime vuosina pohdittu kyläkoulujen tulevaisuutta. Miten puolueenne näkee kyläkoulujen tilanteen, säilyvätkö ne vai aiotaanko niitä lakkauttaa?

Tämä asia ei ole yksiselitteinen ja tilanne on pohdittava aina tapauskohtaisesti. Jos oppilasmäärä  uhkaa jäädä pieneksi laadukkaan opetuksen ja asianmukaisten tukipalvelujen järjestämisen kannalta tai jos koulurakennus vaatii peruskorjausta, siinä tapauksessa lakkautuspäätös voi olla edessä. Nythän näin on päätetty Tervalammen koulun kohdalla. Koulun lakkauttamisen vaatimat investoinnit muualla, sekin on sitten erikseen ja tapauskohtaisesti punnittava.

>

>

> 7) Kyliin rakentamisen vaikeus puhututtaa kylien ihmisiä. Onko Vihdissä liian vaikeata saada rakennuslupia haja-asutusalueelle? Pitäisikö kyliin rakentamista helpottaa?

Lähtökohtaisesti Kokoomus kannattaa valinnanvapautta asuinpaikan valinnan suhteen. Lakien ja muiden määräysten noudattaminen lupa-asioissa samoin kuin kuntalaisten tasapuolinen kohtelu tulee toteutua. Kannatamme koko kunnan kaavoituksessa alueellista kehittämistä suunnitelmallisesti.

>

>

> Terveydenhuolto

>

>

> 8) Miten puolueenne mielestä sote -uudistus vaikuttaa Vihtiin? Säilyvätkö lääkäripalvelut? Entä muut terveyspalvelut?

Sote-uudistus ja siihen liittyvä valinnanvapaus tulee lisäämään palvelutarjontaa eli palvelut paranevat. Lääkäripalvelut näin laajan väestöpohjan kunnassa säilyvät samoin kuin muutkin perustason palveluiksi luettavat toiminnot.  Vertailuissa on todettu että Karviainen pystyy tuottamaan  palveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti eli siitä näkökulmasta ei pitäisi olla pelkoa että maakunta siirtäisi palvelut muualle.  Vihdissä on jo nyt  yksityisiä ja kolmannen sektorin järjestämiä terveys- ja sosiaalipalveluita ja potilaat sitten valinnoillaan viimekädessä ratkaisevat palveluiden säilymisen. Todennäköistä on että joillain sektoreilla tulee nykyistä enemmän tarjontaa ja vaihtoehtoja. Kokoomus kannattaa ennaltaehkäisevää terveys- ja sosiaalihuollon kehittämistä.

>

>

>     Onko Nummelan terveysaseman ahtaus ja kunto uhka lääkäripalveluiden säilymiselle?

>

Todennäköistä on että seuraavat 3-5-vuotta toimitaan nykyisellä palvelurakenteella ja siihen ajanjaksoon on jo suunnitelmia investoinneista terveysasemalle.

>

>

> Päivähoito

>

>

>     Ilmaisesta päivähoidosta vetovoimatekijänä ja perheiden arjen helpottajana on puhuttu paljon. Olisiko ilmainen päivähoito mahdollinen Vihdissä?

>

Maksuton varhaiskasvatus on Kokoomuksen pitkän aikavälin tavoite mutta tässä valtion ja kuntien taloustilanteessa se ei vielä voi toteutua.

>

>

>

> Liikenne

>

>     Turun moottoritie on pahoin ruuhkautunut ja ruuhkat syövät vetovoimaa. Mitä Vihti voi tehdä moottoritien liikenteen sujuvoittamiseksi?

>

Kolmas lisäkaista on luvassa Kehä III:lle asti lähivuosina mutta siitä pidemmällekin leveämpi väylä tarvitaan, sen eteen on tehtävä yhteistyötä naapurikuntien  kanssa vaikuttamisessa ja lobbaamisessa. Työmatkaliikenteen vähentäminen eli enemmän työpaikkoja ja etätyömahdollisuuksia omaan kuntaan. Markkinaehtoinen joukkoliikenne osaltaan tarjoaa vaihtoehtoja oman auton käytölle  kunhan huolehdimme syöttöliikenteestä ja liityntäpysäköinnistä sähköautojen lataustolppia unohtamatta.

>

>

>     Miten voidaan huolehtia siitä, että Vihti saa uuden Helsinki-Turku -junaradan varteen rautatieaseman?

>

Maankäytössä ja kaavoituksessa varautumalla sekä vaikuttamalla kaikin mahdollisin keinoin kaikissa mahdollisissa instansseissa virkamiehistä poliitikkoihin. Olennaista on saada sellaista raideliikennettä joka hyödyttää vihtiläisten liikkumista pääkaupungin suuntaan eli kaupunkirata ja asema sellaiseen paikkaan että se on vihtiläisten kannalta helposti saavutettavissa.

>

>

>

> Tulevaisuus

>

>

> 13)Millainen paikka Vihti on asua ja yrittää 2020 -luvulla?

Tulevaisuuden Vihti on metropolialueen luonnonläheinen ja moderni kasvukunta, jossa syke syntyy ihmisistä ja yrityksistä. Välittävä, vastuullinen ja uudistava.

>

>

>

>

 

KUNTAVAALIEHDOKAS 2017

Kirjoittajavieras

 

Julkaistu Länsi-Uusimaa-lehdessä  4.3.2017

 

 

Kone, kuva, kohtaaminen?

 

 

Vihdissä kuntapäättäjien pohdittavana on viime viikkoina ollut mm. liikuntapaikkarakentaminen, joukkoliikenteeseen liittyvät kysymykset ja Nummelan lentokentän tulevaisuus.  Palveluverkkoasioita on ratkottu kun on haettu Karviaiselle terveitä ja toimivia tiloja, jotka toivottavasti turvaavat palveluiden säilymisen kunnassa tulevaisuudessakin kun maakunnat alkavat päättää toimipisteiden sijainnista. Yhden kyläkoulun toiminta päättyy kun ensi lukuvuoden alusta oppilaat siirtyvät läheiseen, isompaan kouluun. Monien muiden ohella näiden samojen asioiden ympärille huhtikuussa valittavan uudenkin valtuuston päätöksenteko tulee kohdistumaan.

Äänestäjille vaalikoneet ovat yksi tapa selvittää mitä mieltä ehdokkaat eri asioista ovat. Muutamiin jo vastanneena tiedän että kyläkoulujen tulevaisuus, HSL jäsenyys, lentokenttä ja kaavoituksen painopisteet ovat ehdokkaista eroja löytäviä hyviä kysymyksiä. Mutta siitä en ole ihan varma mitä haetaan kysymällä kuntapäättäjiksi haluavilta onko lasten tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia?

Kuntavaaliehdokkaiden ja äänestäjien henkilökohtaiseen kohtaamiseen mahdollisuudet ovat jossain määrin rajalliset. Toreilla väkeä liikkuu aiempaa vähemmän ja vaalitapahtumiinkaan ei usein ole tungosta vaikka yleisöä varten niitä juuri järjestetään. Siellä missä vapaa-aikana suuret ihmismäärät liikkuvat eli suurissa marketeissa ja kauppakeskuksissa, sinne on onneksi saatu ennakkoäänestyspiste mutta ehdokkailla  ei ainakaan Nummelassa ole pääsyä lähellekään.  Painettu ja sosiaalinen media ovat lähes välttämättömiä tiedotuskanavia ehdokkaille. Näissä vaaleissa ehdokashankinta on ollut aiempaa vaikeampaa. Yksityiselämään liittyvät syyt, sote- ja maakuntauudistus ja kunnan päätöksentekokulttuuri ovat kyselyjen mukaan keskeiset syyt miksi halua kuntapäättäjäksi ei ole. Siksi soisi heille jotka ovat mukaan lähteneet mahdollisuuden aidosti kohdata ja kuulla kuntalaisia ja myös kertoa omia ajatuksiaan miten itse päättäjänä yhdessä muiden kanssa toimisi kaikille paremman kunnan tekemiseksi. Äänestäjien vastuulle jää sitten huolehtia siitä, että lähtee uurnille käyttämään oikeuttaan edustajansa valitsemiseksi.

Tiina Noro

Kirjoittaja on vihtiläinen kunnanvaltuutettu, kok

Ministeri Risikko vauhdittamassa vihtiläisten kampanjointia

Sisäministeri Paula Risikko vieraili Vihdissä Cafe Casalenissa Nummelan keskustassa 19.2. Puheessaan runsaslukuiselle yleisölle hän kertoi mm. oman hallinonalansa asioista. Poliisien palkkaamiseen on lisätty määrärahoja jotta kaikki saadaan töihin ja määrä pidetyksi 7200 tasolla. Turvapaikanhakijoiden tilanne on hallinnassa mutta pulaa on kuntapaikoista. Vihti toki on hoitanut osansa kun on tehty päätöksiä ottaa vuosittain vastaan 25-30 kiintiöpakolaista tai myönteisen turvapaikkapäätöksen saanutta maahanmuuttajaa.

Sote-uudistuksesta saatiin evästyksiä olla valppaana eri valmisteluvaiheissa vieden viestiä kunnan toiveista ja tarpeista mm. lähipalvelujen säilyttämiseksi niihin toimielimiin ja työryhmiin joissa asioista päätetään. Liikenneasioista ministeri totesi, että mm. Tunnin juna ja liikenneväylien parantaminen oli tuttuja asioita jo hänen liikenneministeriajoiltaan.

Paikalla oli iso joukko kuntavaaliehdokkaita esittäytymässä ja kuulemassa ministeri Risikon kannustusta kuntavaalien ajankohdan lähestyessä.

Tilaisuudesta tehtiin taltiointi joka on nähtävissä vihtikunta.com – sivuston Web-tv:ssä.

Vihdin tilinpäätös 2016 ennakoitua parempi

“Taloutemme ei ole vielä tasapainossa”

Eerikki Viljanen ja Tiina Noro muistuttavat suuresti talousarviosta poikkeavan tuloksen johtuvan kertaluontoisista eristä.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat haluavat tarkan taloudenpidon jatkuvan.

Viime viikolla valmistuneen tilinpäätösennusteen mukaan Vihdin kunnan tilikauden 2016 ylijäämä on noin 5,7 miljoonaa euroa. Tulos on paras yhdeksään vuoteen Vihdissä ja se herättikin sosiaalisessa mediassa jonkin verran keskustelua, semminkin kun tulos poikkeaa talousarviosta kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajat haluavat edetä positiivisesta tuloksesta huolimatta varovaisin askelin.

Kokoomus on valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Noron mukaan tyytyväinen.

– Kunnan taloudenhoidossa olemme pitkäjänteisesti edellyttäneet tiukkaa kulukuria ja nyt nähdään että se alkaa tuottaa tulosta. Toimintakulut laskivat 1,4 miljoonaa euroa ja silti palvelut on samanaikaisesti saatu pidetyksi hyvällä tasolla.

Joitain palveluita on supistettu, mutta esimerkiksi päivähoidon palveluiden supistuminen johtuu Noron mukaan lasten määrän vähenemisestä.

– Karviaiselle on annettu kaikki heidän tarvitsemansa määrärahat.

Poikkeama talousarviosta selitetään kertaluontoisilla erillä, kuten HUSin tilityksillä viime ja edelliseltä vuodelta.

–  Se, että erikoissairaanhoidon laskutus jäi alle budjetoidun, johtuu sekä HUSin tehokkaasta toiminnasta että kuntalaisten arvioitua vähäisemmästä palveluiden tarpeesta. Siitähän ei voi olla kuin hyvillään, vähemmän sairautta ja enemmän terveyttä.

Myös verotuloja kertyi ennakoitua enemmän.

– Itse arvostan Hannu Nummelan pitkää kokemusta ja varovaisuuden periaatetta, jota tuleekin noudattaa yhteisten verovarojen hoidossa. Lähivuosina toteutetaan suuria investointeja, muun muassa Kirkonkylän Campus -hanke sekä varaudutaan sote-uudistukseen. Vahvistuva kuntatalous auttaa näidenkin asioiden etenemisessä, Noro sanoo.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Eerikki VIljanen sanoo, että osa ennakoitua paremmasta tuloksesta ”on syntynyt meistä riippumatta, osa toimiemme ansiosta”.

– Suuri kiitos tuloksesta kuuluu kunnan henkilöstölle, joka on osaltaan kiristänyt vyötä tehtyjen säästöpäätösten mukaisesti, Viljanen sanoo ja muistuttaa, että investointeihin kuitenkin otettiin uutta velkaa.

– Eli suuntaamme on hyvä ja oikea, mutta taloutemme ei ole vielä tasapainossa.

Seuraavana haasteena onkin Viljasen mielestä päästä vahvemmin mukaan orastavaan talouskasvuun, verotulokertymä edelleen kasvamaan ja samalla säilyttää maltillisuus kustannusten kasvussa.

– Kunnan positiivinen tulos ei anna aihetta henkseleiden paukutteluun, sanoo Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Anu Rajajärvi ja muistuttaa, että tänä vuonna ei ole luvassa samankaltaisia satunnaisia eriä, kuin viime vuonna.

– Myös jatkossa Vihdin taloutta on hoidettava huolella, eikä liian löysiin ennusteisiin pidä sortua.

Rajajärvi sanoo vuoden takaisten henkilöstösäästöjen olleen kovia ja niiden toteuttamisen haasteellista.

– Demaripiirissä emme kannattaneet henkilöstösäästöjä.

Artikkeli julkaistu Vihdin Uutisissa 16.2.2017

Valtuuston jatkokausi alkoi

Kuntavaalien ajakohdan siirtyminen keväälle jatkaa valtuustokautta muutamalla kuukaudella eli vanha valtuusto jatkaa toukokuun loppuun. Kevääseen mahtuu kaksi kokousta, joista ensimmäinen jo takana ja toinen maaliskuussa. Työni sekä valtuuston toisena varapuheenjohtajana että Kokoomuksen valtuustoryhmän vetäjänä sai myös vastaavan jatkoajan, kiitos luottamuksesta edelleen.

Tammikuun kokouksessaan valtuusto päätti lainantakauksesta Vihdin Jäähalli Oy:lle, joka ostaa  teollisuuskiinteistön Lankilasta ja kunnostaa sen yhdessä urheiluseurojen kanssa etenkin kasvan salibandyn harrastajajoukon halliksi. Tällaisesta yhteistyöstä ja kumppanuudesta  yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa on jo aiempia hyviä kokemuksia ja uusiakin yhteistyön muotoja on syytä hakea.

Karviaisen tilakysymykset on juuri nyt ajan hermolla oleva asia. Miten turvataan terveet ja toimivat tilat ja mahdollistetaan moniammatillinen yhteistyö sekä saadaan pidetyksi palveluksessa hyvät työntekijät, näistä asioista päätetään pian. Kannatan Karviaisen hallituksen esitystä toimintojen kokoamisesta saman katon alle. Näin parhaiten taataan em. asioiden toteutuminen sekä valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen, jossa maakunnat säilyttävät todennäköisimmin palvelut siellä missä ne on hyvin järjestetty.

 

Vielä ehtii ehdokkaaksi

Vuosi  2017 on  Suomi100-juhlavuoden lisäksi  myös oman kuntamme juhlaa sillä Vihti täyttää  510 vuotta. Vihdissä on päätetty panostaa vuoden juhlintaan ja tapahtumiin. Jo syksyllä aloitti valmistelut juhlavuoden työryhmä ja huhtikuun alusta aloittaa työnsä määräaikainen juhlavuoden  projektikoordinaattori. Kiinnostava ja tapahtumarikas vuosi siis tulossa.

Vuoden alkua värittävät kuntavaalit. Seuraava valtuustokausi tulee olemaan historiallinen. Päättäjät saavat olla mukana tekemässä suurta uudistusta kun parin vuoden päästä sote-palvelut siirtyvät kunnilta maakuntien vastuulle ja järjestettäväksi. Kunnille jää iso joukko tehtäviä, nimenomaan sellaisia, joiden  vaikutukset näkyvät useimpien arkielämässä. Tulevaisuuden kaikille hyvä kunta huolehtii kasvatuksesta ja sivistyksestä, elinvoima- ja elinkeinopalveluista, vapaa-ajan palveluista, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä kuntasuunnittelusta ja  –tekniikasta.  Luulisi, että intoa ja halua lähteä mukaan muutoksentekijäksi löytyisi erityisesti näinä aikoina kun näinkin merkittävä kunnallishallinnon uudistus on edessä ja mahdollisuus luoda uudenlainen kunta em. asioiden ympärille. Näin ei kuitenkaan näytä olevan ainakaan viime syksyn havaintojeni perusteella. Kiinnostusta vaikuttamiseen löytyy usein vain juuri itseä tai lähipiiriä koskettavan asian ympärille eikä niinkään pitkäjänteiseen, koko kunnallisen päätöksenteon kirjon käsittävään sitoutuneeseen työskentelyyn.

Vihdissä nuorisotoimessa  ollaan siirtymässä uuteen järjestelmään, Vihdin nuorisofoorumiin, joka korvaa nuorisovaltuuston mutta hoitaa samoja asioita ja tarjoaa lisäksi uudenlaisia osallistamisen malleja, joissa vaikuttaa voi vaikkapa vain yhteen tapahtumaan tai projektiin.  Nuoret ovatkin lähteneet  hyvin uuteen toimintaan.  Uudessa kuntalaissa on samantapaisia mahdollisuuksia kaikkien asukkaiden osallistamiseen. Yksi asukasilta Vihdissä jo järjestettiinkin mutta heikoin tuloksin: yhtään kuntalaista ei saapunut paikalle. Valtuusto ensi huhtikuun  vaaleissa joka tapauksessa valitaan kuten ennenkin. Rohkaisen mahdollisimman monia asettumaan ehdolle, aikaa on helmikuun loppuun. Kannustimena olkoon puolueeni eräs aikaisempi vaalislogan, joka itseäni motivoi edelleenkin: Haluatko olla hän joka tekee vai hän joka huutelee parvekkeelta?

 

Tiina Noro, kok

Kirjoittaja on vihtiläinen kunnanvaltuutettu

Julkaistu Länsi-Uusimaa-lehden Kirjoittajavieras-palstalla 2.1.2017

 

Uusi vuosi, uudet sivut, tervetuloa!

Vuosi 2017 on paitsi Suomi100 juhlavuosi myös Vihdin kunnan juhlavuosi, kunta täyttää 510 vuotta.
Vihti panostaa tapahtumiin ja suunnittelua ja koordinointia varten onkin sekä perustettu työryhmä että päätetty palkata määräaikainen projektikoordinaattori. Innolla odotellaan vuoden tapahtumia niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Alkuvuosi sujuu kuntavaalien värittämänä. Vaalipäivä on 9.4.2017.
Olen ehdolla neljännelle valtuustokaudelle, joka tuleekin olemaan historiallisen kiinnostava kun 1.1.2019 sote-asiat poistuvat kunnan toimivallasta maakuntien hoidettavaksi. Ajatuksiani siitä miten Vihdin kunta menestyy tulevaisuudessakin olen kirjannut Teeseiksi omalle välilehdelleen. Käy tutustumassa, tule tapaamaan ja juttelemaan, tapahtumia löytyy Kalenterista tai soita tai meilaa.
Yhteystiedot löytyvät omalta sivultaan, jossa myös pieni vaaliloru!

Onnellista ja Menestyksekästä Suomi100-Juhlavuotta 2017!

Puheenaiheita ja poimintoja

Vuodenvaihteen aikoihin on tapana katsoa niin eteen kuin taaksekin päin.   Suunta on myönteinen taloudessa, Vihdin kunnan taloustilannetta on saatu oikenemaan ja työ jatkuu. Työllistämistoimia on tehostettu ja saatu työttömyyttä hieman alaspäin. Uusia asuntoja on rakentunut, samoin teitä ja kevyen liikenteen väyliä mm. kauan toivottu alikulku Nummelaan, oma ”asematunnelimme”.  Katuvalot saadaan palamaan pidempään, yksi eniten puheissa toivottu asia kuntalaisten kanssa keskustellessa. Nummelan keskustan kaavoitus on edennyt ja koko kunnan  yleiskaavatyön aloittamisesta on päätetty. Kirkonkylään alkaa  rakentua iso koulukampus ja  Nummelassa saatiin käyttöön Nummelanharjun koulun uusi osa, jossa on kauan odotettu upea liikuntasali.  Metropolialueen kehyskuntana kannamme yhteisvastuuta  vastaanottaessamme kiintiöpakolaisia ja turvapaikan saaneita maahanmuuttajia hallitun suunnitelmallisesti.

Busseja ja brändiä

Ensi vuoden talousarviosta päättäessämme osoitimme valtuustossa panostuksia kunnan sisäisen liikenteen kehittämiseen, mikä onkin välttämätöntä kun liikennöitsijät ovat supistaneet vuorotarjontaa. Yhteistyötä tehdään jatkossa lähikuntien kanssa syksyllä valmistuneen Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta. Kuntarajat ylittävää liikennettä tarvitsevat mm. Luksian ja ruotsinkielisten koulujen oppilaat.
Tulevan vuoden yksi keskeinen tavoite on kunnan brändin määrittäminen ja viestinnän parantaminen. Vaikka meillä on hyvät palvelut, mainiot harrastusmahdollisuudet ja upea luonto, Vihdin vetovoima on hiipunut ja asukasluku näyttää laskevan jo toisena vuonna peräkkäin. Tähän nyt puututaan ja hartiavoimin kaikin mahdollisin keinoin töitä tehden pyritään taas kasvu-uralle. Uusia asukkaita ja  työpaikkoja ja sitä kautta verotulopohjan vahvistamista saadaan vain jos viestimme on houkutteleva ja saamme sen  paremmin julki Vihdin ulkopuolella.

Sanoista tekoihin?

Miten meni noin niin kuin omasta mielestä?  Yleensä näin kysytään kun suoritukseen jäi toivomisen varaa. Itseäni jäi harmittamaan paljon puhuttanut tonttivarausasia kirkonkylässä. En väheksy perustelua, että kuntalaisten turvallisuus on etusijalla mutta uskon, että jokin muukin vaihtoehto olisi ollut löydettävissä paloasemalle ja yritysystävällisen kunnan sanan mukainen teko olisi ollut antaa tontti sitä tavoitelleelle yrittäjälle. Ulkoilmatapahtumassa musiikin soittamiseen tarvittava lupa useita satoja euroja ja tupakan myynnin valvontamaksun korotus moninkertaiseksi ovat viranomaispäätöksiä mutta mahdollisuuksien mukaan näihinkin pitää puuttua. Onko teot puheissa linjattujen mukaisia eli yrittäjäystävällisyyden arvioinnille päätöksenteossa on ehdottomasti pantava huomattavasti enemmän painoarvoa jatkossa.

Juhlavuosi vaaleineen

Ensi vuosi on Suomi 100 ja Vihti 510 juhlavuosi. Siihen Vihdissä halutaan panostaa ja vuoden tapahtumien koordinointiin palkataan määräaikainen projektityöntekijä, joka aloittaa huhtikuun alussa. Huhtikuussa pidetään myös kuntavaalit. Seuraava valtuustokausi tulee olemaan historiallinen, kun sote-asiat siirtyvät pois kunnilta maakuntien hoidettavaksi. Mielelläni näkisin mahdollisimman monen vihtiläisen asettuvan ehdokkaaksi vaaleissa ja tietysti myös äänestäjien olevan aktiivisia.  Muutokseen voi parhaiten vaikuttaa olemalla itse mukana tekemässä ja edessä on siis erityisen mielenkiintoiset vuodet.
Toivotan kaikille lukijoille mieliinpainuvaa ja onnellista juhlavuotta 2017!

Tiina Noro, kok

Vihdin kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Julkaistu Luotei-Uusimaassa 30.12.2016

Hyvää Joulua ja Menestystä Suomi100- juhlavuodelle!

Vihdin kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017. Se on vajaan miljoonan alijäämäinen mutta olosuhteisiin nähden kelvollinen. Panostuksia on etenkin työllistämiseen, elikeinotoimintaan, sähköisiin palveluihin ja kunnan sisäisen joukkoliikenteen kehittämiseen.

Kunnassa aloitetaan brändin määrittely eli imagon kohotusta tehdään ja siihen onkin tarvetta ollut. Taloudellisesti pieni asia on se, että katuvalot palavat jatkossa myöhempään eli klo 02.00 saakka. Se oli kokoomusryhmän tavoite kuntalaisilta saadun palautteen perusteella. Ulkoliikuntapaikkoja kohennetaan etenkin Nummelassa, kaksi uutta tekonurmea. Kirkonkylän kampuksen liikuntahallin osalta itse ja ryhmämme oli aiemmin päätetyn ratkaisun kannalla eli sali tehdään ensisijaisetsi koulukäyttöön, hyvä niin.

Vaalityö alkaa pikkuhiljaa vilkastua. Kokoomuspuolue julkistaa vaaliohjelmansa marraskuun lopulla ja oma vihtiläinen kuntavaaliohjelmamme on viimeistelyvaiheessa sekin. Ehdokashankintaa tehdään vilkkaasti ja olen itsekin jälleen ehdolla, nyt neljännelle kaudelle. Kokemusta jo on ja seuraava valtuustokausi on mullistava sote-uudistuksineen eli olisi hienoa saada olla mukana kuntakentän uudistamisessa.